Uppdaterad 2 november 2020

2 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Utöver registreringsavgiften för livsmedelsverksamheten ska du betala en årlig avgift för miljöförvaltningens livsmedelskontroller. Ibland krävs det extrakontroller och då ska du som livsmedelsföretagare betala en timavgift även för dem.

Malmö stads taxa för miljöförvaltningens kontroller är baserad på livsmedels- och foderlagstiftningen och kan förändras varje år i samband med indexuppräkning.


Från den 1 januari 2020 är timavgiften 1365 kronor.

De avgifter som miljöförvaltningen kan ta ut:

  • registreringsavgift
  • årlig kontrollavgift
  • avgift för uppföljande kontroll
  • sanktionsavgift.

Timavgift gäller för planerade kontroller, eventuella uppföljande kontroller och händelsestyrd kontroll.

Registreringsavgift

Du ska betala registreringsavgift när du registrerar din livsmedelsverksamhet hos miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen skickar fakturan för registreringsavgiften efter att verksamheten har registrerats.

Registreringsavgiften är från och med den 1 januari 2020 är registreringsavgiften 2010 kronor. (År 2019 var avgiften 1960 kronor.)

Årlig avgift för planerade kontroller

Du som äger livsmedelsverksamheten ska betala den årliga kontrollavgiften mot faktura för varje påbörjat kalenderår.

Den årliga avgiften baseras på

  • vilken livsmedelshantering du har
  • verksamhetens storlek
  • resultatet av miljöförvaltningens kontroller av din verksamhet.

Den årliga kontrollavgiften påverkas av hur många årliga kontrolltimmar din verksamhet har. Kontrolltimmarna beror i sin tur på vilken riskklass din livsmedelsverksamhet är placerad i. Det är Livsmedelsverket som tagit fram en modell för hur livsmedelsanläggningar ska placeras i olika riskklasser. Det är de risker som finns i livsmedelsverksamheten som påverkar och avgör hur många kontrolltimmar och hur stor den årliga kontrollavgiften blir.

Verksamheten blir också placerad i en så kallad erfarenhetsklass. Det innebär att om din verksamhet vid upprepade kontroller visar sig ha väl fungerande rutiner och få, ej allvarliga, avvikelser vid inspektion, kan antalet kontrolltimmar sänkas, vilket förstås också påverkar avgiften.

Mer om livsmedelskontroller

Beräkning av årlig avgift

Miljöförvaltningen räknar fram din årliga avgift genom att multiplicera det totala antalet kontrolltimmar med timtaxan.

Riskklasser

Olika typer av livsmedelshantering ställer olika krav på utformning av lokal, faroanalys och kunskap hos dig som är verksamhetsutövare, därför delar man upp verksamheter i olika riskklasser.

Mängden livsmedel som produceras och typen av råvaror och processer är avgörande vid bedömningen av riskklass, liksom storleken på verksamheten (mängden livsmedel som produceras eller antal sysselsatta).

Erfarenhetsklasser

Du som är livsmedelsföretagare har möjlighet att påverka kontrolltiden. Detta kallas för erfarenhetsbaserad kontroll. Färre kontrolltimmar innebär en lägre årlig kontrollavgift. Om verksamheten vid upprepade kontroller visar sig ha väl fungerande rutiner och få, ej allvarliga, avvikelser vid inspektion, kan antalet kontrolltimmar sänkas. När lagstiftningens krav inte uppfylls kan följden istället bli ökad kontrolltid, det vill säga höjd kontrollavgift.

Så beräknas den årliga kontrollavgiften för 2020 (pdf, 239 kB)

Har du sålt eller avvecklat ditt företag?

Tänk på att anmäla till miljöförvaltningen om du säljer eller upphör med din verksamhet senast den 31 januari för att inte bli debiterad för kontrollavgift för innevarande år.

Avgift för uppföljande kontroller

Extrakontroller ingår inte i den årliga kontrollavgiften: Du betalar timavgift som för planerade kontroller.

Avgiften för extra kontroller tas ut om det finns brister som kräver inspektion för att se till att de åtgärdats. Om det förekommer klagomål eller rapporter om misstänkta matförgiftningar eller allergireaktioner som anses vara befogade måste verksamheten betala för både en inspektion samt en timavgift för den påföljande extrakontrollen. Även eventuella kostnader för provtagning får verksamheten betala för.

Sanktioner

Miljöförvaltningen har möjlighet att använda en eller flera sanktioner mot en verksamhet som inte följer livsmedelslagstiftningen. Sanktioner enligt livsmedelslagstiftningen.