Frågor och svar

Kort om Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö.

Vad är Tillväxtkommissionen?

"Tillväxtkommissionen" är det korta namnet för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö. Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppdrag av Malmö stads kommunstyrelse att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt.

Vad har Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö i uppgift?

Tillväxtkommissionen har haft i uppgift att förse kommunstyrelsen i Malmö med analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Mer om Tillväxtkommissionens uppdrag, mål och bakgrund finns att läsa i direktivet.

Hur har kommissionärerna tillsatts och vilka är de?

Kommissionärerna har handplockats utifrån kompetens och erfarenheter inom forskning och näringsliv. Deltagarna har fördjupad kunskap inom flera sakområden vilka definierades i Tillväxtkommissionens direktiv och bedöms ha potentiell påverkan på tillväxten i Malmö.

En fullständig lista över kommissionärerna finns här.

Vad har Tillväxtkommissionen gjort?

Beslutet om att tillsätta en kommission för inkluderande och hållbar tillväxt togs av kommunstyrelsen i oktober 2020. Därefter påbörjades arbetet med att skapa ett direktiv med riktlinjer för kommissionens uppdrag, tidsplan och budget. Direktivet antogs av kommunstyrelsen i januari 2021.

I december 2020 utnämndes Martin Andersson till kommissionens ordförande och anslutning till det påbörjades tillsättningen av kommissionärerna som avslutades i mitten på mars. Tillväxtkommissionens hade sitt uppstartsmöte den 24 mars 2021. Därefter har nulägesanalys, övergripande projektplan och kommunikationsstrategi tagits fram.

Hur har Tillväxtkommissionen arbetat?

I Tillväxtkommissionens arbetsprocess har kommissionärsmötena varit centrala. Det är vid dessa som kommissionen diskuterat och fattat beslut om beställning av underlagsrapporter samt tagit fram åtgärdsförslag och rekommendationer till Tillväxtkommissionens slutrapport.

Totalt har elva kunskapsunderlagsrapporter tagits fram på uppdrag av kommissionen inom bland annat områdena arbetsmarknad, utbildning, civilsamhälle, integration, organisation och Malmö-Köpenhamn. Två av rapporterna har författats av tillväxtkommissionärer, medan övriga har skrivits av externa forskare verksamma vid olika lärosäten. Kunskapsunderlagsrapporterna finns att tillgå här.

Till varje kunskapsunderlagsrapport har en referensgrupp varit knuten under framtagandet av rapporten. Referensgrupperna har bestått av rapportförfattare, kommissionärer, medarbetare från berörda delar av Malmö stads förvaltningar och relevanta externa aktörer. Referensgruppernas uppgift har varit att fungera som ett stöd till rapportförfattarna. En viktig del i detta har varit att bistå med kunskaper och erfarenheter under framtagandet av rapporten. För information om vem som har deltagit i referensgrupperna, ovan länk.

Utöver Tillväxtkommissionens nära dialog med rapportförfattarna till kunskapsunderlagsrapporterna har kommissionen även bjudit in andra forskare för föredrag och diskussion. Även företrädare för Malmö stad och för andra organisationer har bidragit med presentationer inom fördjupningsområden, inom bland annat arbetsmarknad, näringsliv, entreprenörskap och företagande, trygghet, stadsutveckling, infrastruktur och Öresundsregionen.

Tillväxtkommissionens arbetsprocess har kännetecknats av ett öppet och involverande tillvägagångssätt med dialog och samverkan med företrädare för näringsliv, civilsamhälle och andra organisationer. Fyra råd och en referensgrupp med unga har följt kommissionens arbetsprocess fram till avslut.

Hur har Tillväxtkommissionen använt kunskapsunderlagsrapporterna?

Samtliga kunskapsunderlagsrapporter som beställs levereras under 2022. Läs mer om kunskapsunderlagsrapporterna. Kunskapsunderlagsrapporna har skrivits av externa forskare vid olika lärosäten och organisationer. Innehåll, slutsatser och rekommendationer i rapporterna är författarnas egna. 

Till varje författare till kunskapsunderlagsrapporterna fanns en referensgrupp knuten. Deltagare i referensgrupperna finns på sidan för respektive kunskapsunderlagsrapport.

Rapporterna utgör en del av det underlag som Tillväxtkommissionen baserat sin analys om Malmö på. Dessa var - tillsammans med annan relevant kunskap - underlag för att ta fram förslag och rekommendationer som på medellång och lång sikt kan skapa förutsättningar för en ökad hållbar och inkluderande tillväxt i Malmö.

Vilka är Tillväxtkommissionens viktigaste förslag?

Tillväxtkommissionen presenterar i slutrapporten rekommendationer och åtgärdsförslag inom områden som kommissionen bedömer är mest relevanta vad gäller Malmös huvudsakliga problem, utmaningar och möjligheter utifrån perspektivet inkluderande och hållbar tillväxt. Det handlar om insatser inom Näringsliv och entreprenörskap, Arbetsmarknad, Utbildning, Kommunal verksamhet och organisation samt Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland. Tillväxtkommissionen ser åtgärder inom dessa områden som centrala för att stärka förutsättningarna för en mer inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Näringsliv och entreprenörskap handlar om åtgärder som stärker förutsättningarna för tillväxt i alla delar av näringslivet i Malmö. Detta område inbegriper också entreprenörskap och entreprenörskapets roll i Malmös fortsatta tillväxt, samt förutsättningarna för att en större andel av Malmöborna kan bli självförsörjande genom företagande. Åtgärdsförlag inom detta område omfattar bland annat företagsklimat, förutsättningar för soloföretagande, regional samverkan i etableringsfrågor, pendlingsmöjligheter samt tillgång till riskkapital.

Arbetsmarknad är inriktat på flera olika åtgärder som Malmö stad kan vidta för att förbättra Malmöbornas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Det handlar om matchningsinsatser, förmedling av jobb, kommunala arbetsmarknadsanställningar, satsningar på kombinationsinsatser (språkträning i kombination med arbetsträning) samt arbete med att stärka förutsättningarna för policylärande så att Malmö stad över tid får ökad kunskap om vilka insatser som faktiskt fungerar.

Utbildning inbegriper åtgärder som Malmö stad kan vidta för att rusta Malmöbor för såväl arbete som företagande. Det handlar om tidiga insatser i skolan, arbete med studie- och yrkesvägledning, möjligheter till arbetslivskunskap, arbetsförlagda praktikplatser (APL) samt yrkesutbildning.

Kommunal verksamhet och organisation riktar in sig på olika delar av kommunens arbete. Inom detta område lyfter kommissionen Malmö stads arbete med övergripande strategier, framtidsvision, samverkan över förvaltningsgränser, processer för utvärderingar, samt arbete med upphandling som ett sätt att främja innovation och hållbarhet. Kommissionen tar även upp hur Malmö stad kan arbeta för att stärka förutsättningarna för civilsamhällets aktörer och tillika hur Malmö stad, via det kommunala bostadsbolaget MKB, kan utöka arbetet med att motverka socio-ekonomisk segregation.

Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland adresserar en förutsättning som är unik för Malmö – Malmös geografiska läge med en fast förbindelse till Köpenhamn och i förlängningen norra Tyskland tack vare den kommande tunneln under Fehrman-Bält. Inom detta område har kommissionen adresserat frågor och utvecklat åtgärdsförslag som handlar om Malmö som en del av en integrerad arbetsmarknadsregion med Köpenhamn, näringslivsutveckling och gränsöverskridande klusterbildning, Malmö och den bredare Malmö-Lundregionens attraktivitet för investeringar och företagsetableringar, samt framtida möjligheter tack vare Fehmarn Bält-förbindelsen och en möjlig Öresundsmetro.

De områden som kommissionen ringat in harmonierar väl med de byggstenar som ingår i OECD:s ramverk för inkluderande tillväxt. I ramverket ingår följande tre policyområden: (i) investera i människor och platser som hamnat på efterkälken och arbeta för lika möjligheter (ii) främja näringslivsdynamik och inkluderande arbetsmarknader och (iii) utveckla effektiv och responsiv offentlig styrning. Tillväxtkommissionen ser åtgärder inom dessa områden som centrala för att stärka förutsättningarna för en mer inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Läs hela slutrapporten Pdf, 6.5 MB..

sv