Frågor och svar

Kort om Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö.

Vad är Tillväxtkommissionen?

"Tillväxtkommissionen" är det korta namnet för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö. Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppdrag av Malmö stads kommunstyrelse att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt.

Vad har Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö i uppgift?

Tillväxtkommissionen har i uppgift att förse kommunstyrelsen i Malmö med analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Mer om Tillväxtkommissionens uppdrag, mål och bakgrund finns att läsa i direktivet.

Hur har kommissionärerna tillsatts och vilka är de?

Kommissionärerna har handplockats utifrån kompetens och erfarenheter inom forskning och näringsliv. Deltagarna har fördjupad kunskap inom flera sakområden vilka definierades i Tillväxtkommissionens direktiv och bedöms ha potentiell påverkan på tillväxten i Malmö.

En fullständig lista över kommissionärerna finns här.

Vad har Tillväxtkommissionen gjort hittills?

Beslutet om att tillsätta en kommission för inkluderande och hållbar tillväxt togs av kommunstyrelsen i oktober 2020. Därefter påbörjades arbetet med att skapa ett direktiv med riktlinjer för kommissionens uppdrag, tidsplan och budget. Direktivet antogs av kommunstyrelsen i januari 2021.

I december 2020 utnämndes Martin Andersson till kommissionens ordförande och anslutning till det påbörjades tillsättningen av kommissionärerna som avslutades i mitten på mars. Tillväxtkommissionens hade sitt uppstartsmöte den 24 mars 2021. Därefter har nulägesanalys, övergripande projektplan och kommunikationsstrategi tagits fram.

Under våren höll Tillväxtkommissionen flera möten och beslutade om de första kunskapsunderlagsrapporterna för det fortsatta arbetet.

Ytterligare kunskapsunderlagsrapporter är beställda och samtliga som hittills beställts kommer att levereras under första halvan av 2022. Läs mer om kunskapsunderlagsrapporterna. Till varje författare till kunskapsunderlagsrapporterna finns en referensgrupp knuten. Vilka deltagare som sitter i referensgrupperna återfinns under sidan för respektive kunskapsunderlagsrapport.

Tillväxtkommissionen har också tillsatt fyra råd: rådet för arbetsmarknadens parter, rådet för myndigheter, rådet för civila samhället och rådet för Öresundsregionen.