Om Tillväxtkommissionen

Information om Tillväxtkommissionen

Kommunstyrelsen fattade den 14 oktober 2020 beslut om att inrätta en tillväxtkommission för ett hållbart och inkluderande Malmö. Kommissionen ska analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Arbetet ska bygga vidare på resultat och erfarenheter från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Den 13 januari 2021 antog kommunstyrelsen förslag på kommissionens direktiv. Läs direktivet i sin helhet här:

Under våren 2021 tillsätts kommissionärer och ett sekretariat samt en övergripande projektplan för kommissionens arbete tas fram.