Om livsmedelskontroll

Kontroll på livsmedelsföretag i Malmö. Foto Eva Klamméus

De livsmedelskontroller som miljöförvaltningen gör hos livsmedelsverksamheter i Malmö kan både vara planerade och oplanerade. Ibland gör miljöförvaltningen provtagning, till exempel vid utredning av misstänkt matförgiftning och i samband med vissa projekt.  

Ska du starta livsmedelsverksamhet? Till anmälan
Om att starta livsmedelsverksamhet

Inget krav på kontroll innan verksamheten öppnar

För de livsmedelsverksamheter som registreras hos miljöförvaltningen krävs ingen slutbesiktning innan man får öppna. Verksamheten får öppna två veckor efter det att en anmälan om registrering kommit in till miljöförvaltningen. Däremot kan en kontroll komma att göras i samband med att verksamheten startar. Då kontrolleras att lokalerna uppfyller lagstiftningens krav. 

Planerad kontroll

Planerad kontroll är en så kallad risk- och erfarenhetsbaserad kontroll. Hur ofta miljöförvaltningen kontrollerar en verksamhet, beror på vilken risk som förknippas med verksamheten. Alla livsmedelsverksamheter placeras i en riskklass. Totalt finns det fem olika riskklasser.

Placeringen i en riskklass avgörs av vilka risker som förknippas med verksamheten. Till exempel så innebär hantering av rått kött en hög risk, medan försäljning av förpackade livsmedel innebär en låg risk. Riskklassen påverkas också av produktionsstorlek och om den huvudsakliga målgruppen består av känsliga konsumentgrupper eller ej (till exempel barn under fem år, eller personer med nedsatt immunförsvar).

Placering i riskklass fem (5) innebär en kontrolltid på två timmar per år. Högst antal kontrolltimmar (32 timmar) får de verksamheter som är i risklass ett (1).

Du som är livsmedelsföretagare har dock möjlighet att påverka kontrolltiden. Detta kallas för erfarenhetsbaserad kontroll. Om verksamhetens rutiner fungerar tillfredställande och få avvikelser noteras vid upprepade kontroller, sänks antalet kontrolltimmar. När lagstiftningens krav inte uppfylls kan följden istället bli ökad kontrolltid.

Planerade kontroller (kontroller som ingår i den årliga kontrollavgiften) kan vara antingen anmälda eller oanmälda. Anmälda kontroller gör miljöförvaltningen i de fall det är viktigt att verksamhetsansvarig är på plats, till exempel i samband med revisioner.

Vid en inspektion kontrolleras  de faktiska förhållanden i verksamheten till exempel rengöring, temperaturer och underhåll av lokalen. Ofta behöver inspektören ställa frågor och ha en dialog och diskussion utifrån vad som upptäcks under kontrollen. Inspektioner är oftast oanmälda.

Revision kallas den kontroll där livsmedelskontrollen noggrant går igenom utvalda rutiner som verksamhet upprättat för att producera/servera säkra livsmedel samt hur rutinerna fungerar i praktiken. Revisioner är oftast anmälda, det vill säga miljöförvaltningen meddelar innan kontrollen och besöket.

Bedömning

Efter inspektion, eller revision, sammanställs eventuella avvikelser mot lagstiftningen och inspektören gör en bedömning på vilket sätt avvikelserna ska följas upp. Detta kan  antingen göras genom ett återbesök, så kallad extra kontroll eller genom att verksamheten skickar in en åtgärdsplan till miljöförvaltningen. Vid mindre avvikelser följs dessa upp vid nästa planerade kontrollbesök.

Om inspektören vid inspektion gör bedömningen att det föreligger stor risk för människors hälsa, kan olika sanktioner bli aktuella.  Sanktion kan till exempel vara hanteringsförbud eller föreläggande.

Oplanerad kontroll (extra kontroll)

I de fall miljöförvaltningen tar emot klagomål eller misstänkta matförgiftningar görs alltid en utredning i någon form. I många fall görs en kontroll på plats. Om klagomålet eller den misstänkta matförgiftningen anses vara befogad, kommer kontrollen, inklusive återinspektionerna att kosta, läs mer på sidan om avgfter: extra kontroll. Även eventuella kostnader för provtagning debiteras verksamheten. Detsamma gäller för återbesök i samband med planerad kontroll.

Animalieanläggningar 

Animalieanläggningar behöver godkännas innan verksamheten ska starta, vilket inte görs av miljöförvaltningen utan av statliga Livsmedelsverket.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-07 14:35