Varje elevs bästa skola

Varje elevs bästa skola är grundskoleförvaltningens utvecklingsarbete som omfattar alla medarbetare och alla elever. Med varje elevs bästa skola menas att vi är en förvaltning som lever upp till läroplanens krav och skollagens intentioner – för varje elev. Det är dit vi ska nå.

Grundskoleförvaltningen utgår från internationell forskning om framgångsrika skolsystem och har bland annat inspirerats av den så kallade Ontario-modellen i Kanada.

Ett helhetsgrepp

Tillsammans ser vi över förutsättningarna så att skolan, det vill säga rektor och lärare, kan göra sitt arbete. Varenda medarbetare är viktig och ska ha varje elevs bästa skola för ögonen i alla sammanhang.

Vi ser på helheten och förändrar sammanhangen. I varje elevs bästa skola uppfylls skolförfattningarnas krav, intentioner och målsättning. Vi fokuserar inte på enskilda lektioner, lärare eller situationer. Vi strävar mot ett framgångsrikt skolsystem – inte enskilda framgångsrika skolor.

För att arbetet ska bli framgångsrikt ställs stora krav på rektor, som har det övergripande ansvaret för just sin skola. Grundskoleförvaltningen ska ge stöd så att rektor kan utveckla skolan. Ett sätt att göra detta är att utbilda alla rektorer och biträdande rektorer i International School Leadership (ISL). Utbildningen genomförs läsåret 2017/2018.

Fakta: Ontariomodellen och ISL

Ontario är en delstat i Kanada. Där har man sedan början av 2000-talet genomfört stora förändringar i det offentliga skolsystemet. Fokus är på vad som sker i klassrummet. Skolorna är starkt involverade i förändringsarbetet för att förbättra elevresultaten och arbetet vilar helt på vetenskaplig grund. Ontario-modellen lyfts ofta fram som gott exempel av bland annat OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

 

Elevernas måluppfyllelse har förbättrats kraftigt sedan 2004. Kanada hör till de länder som lyckats bäst i Pisa-undersökningen och har samtidigt en av de minsta skillnaderna mellan de högst och lägst presterande eleverna. Det finns inga skillnader i resultaten mellan invandrare och infödda.

Senast ändrad: 2018-05-17 14:00