Ventilationen på åtta skolor åtgärdas

Många av Malmös grundskolor är över femtio år gamla och en del av ventilationsanläggningarna har fortfarande en standard enligt de byggregler som gällde när skolorna byggdes. Stadsfastigheters genomgång visar att självdragsventilationen i åtta skolor behöver åtgärdas.

Alla kommunala grundskolor i Malmö är godkända i den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som genomförs vart tredje år. Då kontrolleras ventilationssystemet så att det i huvudsak fungerar som det var tänkt när det togs i bruk. Vissa anläggningar klarar dock inte Boverkets krav som gäller vid nybyggnad. Miljöförvaltningen gör i sina förelägganden bedömningen att vissa skolor inte följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om luftflöden. Råden är en riktlinje för miljöförvaltningen i deras myndighetsutövning.

Inventering av skolornas ventilationssystem

Under 2015 har stadsfastigheter, som förvaltar alla kommunala skolbyggnader, inventerat skolornas ventilationsanläggningar. Av Malmös drygt sjuttio kommunala grundskolor har åtta skolor helt eller delvis självdragssystem, det vill säga ventilation utan mekaniska fläktar, som förutsätter att det kan komma in friskluft utifrån genom springor och ventiler. Självdraget blir sällan så kraftigt att det helt uppfyller dagens krav på luftomsättning. För dessa skolor finns en åtgärdsplan.

Självdragsventilationen på åtta skolor åtgärdas

Nu finns en åtgärdsplan för de åtta skolor som har självdragsventilation – Linnéskolan, Klagshamnsskolan, Karl Johansskolan, Bergaskolan, Fridhemsskolan, Ängsslättskolan, Österportskolan och Bulltoftaskolan.

Stadsfastigheter och grundskoleförvaltningen utgår från fem kriterier för att besluta i vilken ordning skolorna ska renoveras:

  • Föreläggande från miljöförvaltningen om permanenta åtgärder
  • Projektering pågår
  • Åtgärder krävs för att möta behovet av elevplatser
  • Kortsiktiga åtgärder har visat sig ha god effekt
  • Tillgången på lediga skollokaler för flytten

Renoveringen kommer enligt planeringen att pågå under totalt 3–5 år. Tjänsteskrivelsen i grundskolenämnden 22 november 2016

Prioriteringsordning för skolor som ska åtgärdas

Skola

Byggnad

Tillfällig flytt till annan skola

Planerad projektstart *

Bergaskolan

Hus A, J och E

Ja, till Broskolan (etapp 2)

HT 2018 (etapp 2)

Fridhemsskolan

Hus A och B

Ja, till Hyllievångsskolan

VT 2018

Ängsslättskolan

Hus H

Ja, till Broskolan inom kvarteret Lusthuset

VT 2018

Österportskolan

Hus A, B och C

Ja

HT 2019

* Tidsplanen kan förändras. Det beror på att grundskoleförvaltningen måste ta hänsyn till bland annat bygglov, politiska beslut i berörda nämnder, upphandling och tillgången på lediga och ändamålsenliga skollokaler dit eleverna kan flyttas tillfälligt.

Information till elever och vårdnadshavare

Under tiden som ventilationen byts ut måste eleverna flytta till andra skolor eller lokaler. Det är skolans rektor som informerar elever, vårdnadshavare och medarbetare när det är aktuellt. 

Senast ändrad: 2019-03-22 21:57