$left
$middle

Ändringar av verksamhet med anmälnings- eller tillståndsplikt

Om du ska göra en ändring av en befintlig verksamhet som klassas som miljöfarlig kan du behöva anmäla eller söka tillstånd för din ändring. Om ändringen är anmälningspliktig ska du skicka in en ny anmälan om miljöfarlig verksamhet till miljöförvaltningen.

Kontakta alltid miljöförvaltningen om du är osäker på vad som gäller inför en planerad förändring.

Om din ändring berör de aspekter av din verksamhet som gör att den klassas som miljöfarlig kan du behöva antingen söka tillstånd eller lämna in en anmälan till miljöförvaltningen.

Ett exempel kan vara att du planerar en ändring som kommer att påverka de utsläpp av farliga ämnen som din verksamhet ger upphov till idag.

Om ändringen kräver en anmälan eller en ansökan beror på

 • ändringens omfattning
 • investeringskostnad
 • typ av ändring
 • vilken effekt som ändringen har på utsläpp eller störningar till miljö eller hälsa.

Ändring av tillståndspliktiga, A- eller B-verksamheter

För B-verksamheter ska ansökan om ändring lämnas till länsstyrelsen och för A-verksamheter till miljödomstol. Innan dess ska samråd ske med bland annat länsstyrelsen.

Större, tillståndspliktig ändring

Ändringen är tillståndspliktig om den

 • på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område
 • innebär att produktionsvolymen överstiger tillståndsgiven mängd (vid mer än tio procents ökning ska hela verksamheten prövas)
 • i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma
 • avser en övergång från förbränning av enbart icke-farligt avfall till förbränning av farligt avfall (se förordningen 2013:253 om förbränning av avfall).

Mindre, anmälningspliktig ändring till miljöförvaltningen

Mindre, anmälningspliktiga ändringar ska lämnas till miljöförvaltningen. Någon nedre gräns för anmälningsplikten finns inte beskriven i lag. I princip är det endast direkta underhållsåtgärder som anses ligga utanför anmälningsplikten.

Ändringen är anmälningspliktig om den

 • inte medför ökning av förorening eller ökning av annan störning
 • inte innebär risk för att olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma
 • innebär byte till mindre farliga processkemikalier i produktionen
 • innebär byte av mindre delar av processutrustning till nya delar med samma funktion, syfte eller som är bättre på något sätt
 • är mindre jämfört med vad som är tillståndspliktig ändring.

Ändring av anmälningspliktiga C-verksamheter

Om du som verksamhetsutövare ändrar något inom en C-verksamhet som gör att verksamheten går över till att bli en tillståndspliktig, A- eller B-verksamhet ska ändringen anmälas till antingen miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Anmälningspliktig ändring till miljöförvaltningen

Du ska anmäla ändringen till miljöförvaltningen senast sex veckor innan ändringen sker.

Ändringen är anmälningspliktig om den

 • medför ökning av förorening eller ökning av annan störning så att en olägenhet från miljö- och hälsosynpunkt kan uppstå
 • är omfattande i relation till vad det står i eventuellt beslut från miljöförvaltningen
 • innebär att helt ny eller annan teknik används
 • medför att verksamhet, lokaler eller utsläppspunkter utformas på annat sätt än vad som bestämts i ett eventuellt beslut från miljönämnden/miljöförvaltningen
 • leder till att eventuellt beslut från miljönämnden/miljöförvaltningen inte återspeglar den verksamhet som faktiskt bedrivs.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv