$left
$middle

Anmälningspliktiga verksamheter

Det är reglerna som finns i miljöprövningsförordningen (2013:251) som styr anmälningsplikten. Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-verksamheter och ska anmälas till miljöförvaltningen.

Genom att du anmäler din verksamhet får miljöförvaltningen veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Regler för anmälan

  • Anmälan med bilagor ska göras senast sex veckor före det att verksamheten startas.
  • Miljöförvaltningen tar ut en avgift för anmälan.
  • Verksamheten ska ha dokumenterad egenkontroll.

Om anmälan är inte är komplett har miljö­förvaltningen rätt att begära in kompletteringar av anmälan. Tänk på att en ofullständig anmälan förlänger handläggningstiden.

Efter att anmälan lämnats in

Berörda myndigheter, organisationer och enskilda yttrar sig

Miljöförvaltningen skickar ett exemplar av anmälan till länsstyrelsen som samtidigt bereds tillfälle att yttra sig över ärendet. Även andra statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda ska om det bedöms lämpligt beredas tillfälle att yttra sig över ett anmälningsärende.

Miljöförvaltningen meddelar beslut

När underlaget i ärendet är tillräckligt meddelar miljöförvaltningen verksamheten vilka försiktighetsmått och/eller förbud som gäller. Miljöförvaltningen kan också lämna besked om att verksamheten kan påbörjas utan att det krävs någon åtgärd.

När får jag starta min verksamhet?

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts om inte miljöförvaltningen beslutar något annat. Om miljöförvaltningen bedömer att anmälan inte är komplett kommer kompletteringar att begäras in. En komplett anmälan inklusive bilagor ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast 6 veckor innan faktisk driftstart.

Årsrapporter

Vissa anmälningspliktiga verksamheter kan få beslut från miljöförvaltningen med krav på att varje år lämna in en rapport om sin verksamhet.

De årliga rapporterna ska lämnas in senast 31 mars året efter det år som redovisningen avser.

Digital årsapport (e-tjänst) för anmälningspliktiga verksamheter kan användas av vissa verksamheter (kemtvättar exempelvis).
Övriga anmälningspliktiga verksamheter ska också rapportera till miljöförvaltningen i enlighet med respektive beslut om försiktighetsmått senast den 31 mars. Ni skickar in till exempel rapport i pdf-format till miljöförvaltningen och använder inte e-tjänsten.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv