$left
$middle

Artikel, boendelösningar

Nyligen publicerade Sydsvenskan en artikel, där man beskriver hur en villa eventuellt ska göras om till ett boende för en bostadslös barnfamilj.

Många har haft funderingar kring det här sättet att lösa bostadsbristen på och vi har fått många frågor kring ärendet.

En av de frågor som dykt upp är om det är norm att alla barn ska ha ett eget rum. Svaret på den frågan är: - Nej, det är inte norm att alla barn ska ha ett eget rum.

I Socialstyrelsens riktlinjer för ekonomiskt bistånd står det så här: ”För att ett hushåll inte ska anses trångbott bör det, utom för ensamstående utan barn, ha sovrum utöver vardagsrum och kök eller kokvrå. Två barn bör kunna dela sovrum. Med beaktande av stigande ålder och personlig integritet, bör barn emellertid inte behöva dela sovrum. Vuxna som inte är sambor bör inte behöva dela sovrum. Vid bedömningen av vad som är skälig boendestandard vid byte till dyrare bostad bör utgångspunkten vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig”.

Det görs alltid en individuell bedömning utifrån varje enskild person, utifrån hur behoven ser ut.

Så här jobbar Malmö stad

I Malmö, som i många andra kommuner, råder det bostadsbrist som i sin tur leder till hemlöshet. För att sänka stadens höga kostnader för hemlösheten och för att barn ska kunna växa upp under skäliga förhållanden utreder Malmö stad alternativa boendelösningar. Ett sådant förslag till lösning är den omskrivna villan som nämns i artikeln ovan – ett ärende som fortfarande är under utredning och som det inte fattats beslut om ännu.

Den enskilde har alltid ansvar att lösa sin situation, men ibland hjälper kommunen personer som inte har förmåga att lösa sitt boende på egen hand. Efter individuell behovsbedömning kan då socialtjänsten erbjuda tillfälliga boendelösningar, i avvaktan på att personen löser sin boendesituation. Det kan till exempel handla om tillfälligt boende på hotell, vandrarhem, olika typer av dygnsboenden, övergångsboende eller genomgångsboende.