Fridhemsskolan

Fridhemsskolan erbjuder en trygg skolmiljö, där eleverna trivs. All personal arbetar målmedvetet för eleverna ska nå hög måluppfyllelse och utvecklas så långt som möjligt. Skolan är belägen i lugna omgivningar med närhet till strand och stad. Den trygga skolmiljön ger de bästa förutsättningarna för att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Skolan är en öppen skola, där föräldrarna ses som en viktig resurs och givetvis alltid är välkomna.

Fakta om skolan

Besöksadress Ribersborgsvägen 4 (tillfälligt på Ymers gata 4)
Telefonnummer 040-34 03 70
Webbplats www.malmo.se/fridhemsskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2019/2020 0,1,2,3,4,5,6
Årskurser läsåret 2020/2021 0,1,2,3,4,5,6
Antal elever läsåret 2019/2020 450

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 20,2
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 96,6
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 90,3

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) -
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) ~100
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) -
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) -

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 5.9
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 5.2
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 7.9
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 7.4
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 -

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 6.9
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 6.4
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 8.5
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 7.7
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 8.2

Informationen uppdaterades 2020-03-13.