Högaholmsskolan

Mitt i gröna Lindängen ligger Högaholmsskolan, en F-6 skola med cirka 330 elever. Här arbetar engagerad personal med målet att våra elevers skoldag ska präglas av trygghet, studiero och en lustfylld lärandemiljö där elevernas kunskapsutveckling står i fokus. Högaholmsskolan är Partnerskola och i samarbete med Malmö Universitet är vi med och utbildar framtidens lärare. Till höstterminen 2022 beräknas nya Högaholmsskolan med plats för 550 elever stå klar!
Huvudentrén på Högaholmsskolan.

Fakta om skolan

Besöksadress Lindängsplan 2
Telefonnummer 040-34 65 45
Webbplats www.malmo.se/hogaholmsskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2019/2020 0,1,2,3,4,5,6
Årskurser läsåret 2020/2021 0,1,2,3,4,5,6
Antal elever läsåret 2019/2020 325

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 12.0
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 87,3
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 77,8

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) -
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) 52,2
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) -
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) -

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 7.3
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 5.2
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 6.7
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 5.3
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 -

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 6.5
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 5.4
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 6.9
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 7.1
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 5.6

Informationen uppdaterades 2020-03-13.