Höjaskolan

På Höjaskolan vill vi att alla ska vara stolta över sin skola och känna lust att lära. Vi arbetar för att skapa en miljö där eleverna känner sig sedda, trygga och delaktiga. För att främja en god lärmiljö i de yngre årskurserna spelar vi Höjaspelet (ursprung Good Behavior Game), ett verktyg som bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö. Vi strävar efter mindre undervisningsgrupper för att främja studiemiljön. Vår styrka är mångfald bland våra elever och välutbildad och engagerad personal.
Huvudentrén på Höjaskolan.

Fakta om skolan

Besöksadress Skillinggatan 1
Telefonnummer 040-34 68 92
Webbplats www.malmo.se/hojaskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2018/2019 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Årskurser läsåret 2019/2020 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Antal elever läsåret 2018/2019 507

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 12,9
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 89.0
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 91,2

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) 204,4
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) 51,1
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) 51,9
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) 65,4

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 6.6
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 5.4
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 7.8
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 7.1
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 7.1
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 5.8
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 8.0
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 6.7

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 6.8
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 5.4
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 6.8
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 6.5
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 5.7

Informationen uppdaterades 2020-01-22.