Holmaskolan

Vi kan stolt påstå att Holmaskolan har engagerade och kompetenta pedagoger. Tillsammans utvecklar vi vår skola för att varje elev ska lyckas. Vår modell, ”upplevelsebaserat lärande”, ger positiva resultat. Våra elever får nämligen regelbundna upplevelser som ger begrepp och erfarenheter. Detta arbetssätt är vi stolta över. Det är viktigt att träna samspel med andra människor. Därför erbjuder vi varje elev en fritidshemsplats. Vi har också lekpedagoger som organiserar lekar på elevernas raster.
Huvudentrén på Holmaskolan.

Fakta om skolan

Besöksadress Hyacintgatan 49
Telefonnummer 040-34 65 21
Webbplats www.malmo.se/holmaskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2018/2019 0,1,2,3,4,5,6
Årskurser läsåret 2019/2020 0,1,2,3,4,5,6
Antal elever läsåret 2018/2019 302

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 11,7
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 90,7
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 82,6

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) -
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) 45,7
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) -
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) -

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 6.9
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 5.5
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 7.2
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 7.1
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 -

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 7.8
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 6.6
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 8.0
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 7.6
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 7.4

Informationen uppdaterades 2020-01-22.