Hyllievångsskolan

Hyllievångsskolan är Sveriges modernaste skola. Skolan fylls på med elever i en takt som borgar för trygghet och goda studieresultat. Våra kunniga pedagoger arbetar målmedvetet och kunskapsfrämjande. Skolmiljön underlättar alla elevers utveckling, oavsett intressen, tack vare en kreativ och stimulerande skolgårdsmiljö, moderna och ändamålsenliga salar för de praktiskestetiska ämnena, en stor och modern multifunktionell idrottshall samt vanliga klassrum där modern teknik är en naturlig del.
Huvudentrén på Hyllievångsskolan.

Fakta om skolan

Besöksadress Ymers gata 4
Telefonnummer 0733-87 63 13
Webbplats www.malmo.se/hyllievangsskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2018/2019 0/F, 1
Årskurser läsåret 2019/2020 0/F, 1, 2
Antal elever läsåret 2018/2019 142

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 15.2
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 96.2
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 80.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) -
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) -
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) -
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) -

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 -
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 -

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära -
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna -
Mitt barn känner sig tryggt i skolan -
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande -
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet -

Informationen uppdaterades 2019-11-11.