Olympen

Olympen är en grundskola för elever med diagnos inom autismspektrumet. Olympen ligger i Sege park-området och har plats för cirka 9 elever. Vår pedagogik bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumdiagnoser. Eleverna undervisas enskilt eller i mycket små grupper och undervisningen individualiseras utifrån elevens styrkor, intresseområden och utvecklingsbehov.
Huvudentrén på Olympen.

Fakta om skolan

Besöksadress Ymers gata 4
Telefonnummer 0733-46 54 66
Webbplats www.malmo.se/olympen
Huvudman Kommunal
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2019/2020 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Årskurser läsåret 2020/2021 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Antal elever läsåret 2019/2020 13

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 1.0
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 85,7
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 71,4

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) ..
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) -
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) ..
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) ..

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 -
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 -

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära -
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna -
Mitt barn känner sig tryggt i skolan -
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande -
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet -

Informationen uppdaterades 2020-03-13.