Strandskolan

Strandskolan har kunskap, glädje, trygghet och självständig tänkande som ledord. Det är viktigt för oss, att elever, personal och föräldrar känner stolthet över sin skola. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar. Strandskolan ingår, tillsammans med Klagshamnsskolan, i Klagshamns rektorsområde.
Huvudentrén på Strandskolan.

Fakta om skolan

Besöksadress Badvägen 6
Telefonnummer 040-34 03 22
Webbplats www.malmo.se/strandskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Grundskola
Årskurser läsåret 2018/2019 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2019/2020 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever läsåret 2018/2019 605

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 14.2
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 79.0
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 81.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) 268.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) ~100
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) 88,7
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) ~100

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 7.3
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 7.7
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 9.1
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 8.9
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 5.7
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 4.2
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 7.2
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 7.0

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 7.3
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 6.5
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 8.4
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 6.7
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 8.0

Informationen uppdaterades 2019-11-11.