Strandskolan

På våra två skolor, Klagshamnsskolan och Strandskolan bedriver vi verksamhet från F-9, vilket gör att vi får följa våra elever från sex års ålder till dess att de går ut årskurs 9. Det är viktigt för oss, att elever, personal och föräldrar känner stolthet över sin skola. Klagshamn rektorsområdes gemensamma vision präglas av våra ledord, kunskap, glädje, trygghet och självständigt tänkande. Vi tror på och förutsätter en öppen kommunikation samt goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.
Huvudentrén på Strandskolan.

Fakta om skolan

Besöksadress Badvägen 6
Telefonnummer 040-34 03 22
Webbplats www.malmo.se/strandskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Grundskola
Årskurser läsåret 2019/2020 2,3,4,5,6,7,8,9
Årskurser läsåret 2020/2021 2,3,4,5,6,7,8,9
Antal elever läsåret 2019/2020 624

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 14,2
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 79.0
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 81.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) 277,2
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) 91,3
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) 90.0
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) 92,5

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 7.3
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 7.7
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 9.1
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 8.9
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 5.7
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 4.2
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 7.2
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 7.0

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 7.3
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 6.5
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 8.4
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 6.7
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 8.0

Informationen uppdaterades 2020-03-13.