Publicerad 24 oktober 2019

24 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Skolgång utanför ordinarie grundskola

För grundskoleelever som bor i Sverige gäller den svenska skolplikten. Kommunen har tillsammans med vårdnadshavare en skyldighet att bevaka elevens kunskapsutveckling och närvaro i skolan. I vissa undantagsfall kan eleven dock fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie svensk grundskola, exempelvis under en tillfällig period utomlands.

För att kunna göra en prövning och fatta beslut i det enskilda ärendet behöver kommunen få information om

  • den alternativa skolgången – som ska vara ett fullgott alternativ och motsvara den utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie grundskolan
  • hur kommunen kan få insyn i elevens alternativa skolgång
  • synnerliga skäl för den alternativa skolgången, utifrån elevens enskilda behov.

Beslut om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Ett godkännande beslut om att få fullgöra skolplikten utanför ordinarie grundskola kan som längst gälla för ett år i taget. Om ansökan blir godkänd har kommunen ett ansvar att följa upp elevens alternativa skolgång under året. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

Gå i skolan utomlands

Tillfällig grundskola utomlands

Grundskoleelever som under en tid går i skola utomlands och sedan återvänder till Malmö är inte garanterade att återfå sin gamla skolplacering. Hur lång tid eleven har varit borta, vad eleven har lärt sig under den tiden och platstillgången på skolan avgör om det är möjligt för eleven att fortsätta i sin gamla klass.

Kostnader för utbildning utomlands

Kommunen ger inte ersättning för grundskolekostnader som uppkommer i ett annat land.

Bo i Malmö – gå i skolan i Danmark

En elev kan efter flytt till Malmö i undantagsfall gå kvar i sin gamla skola i Danmark, exempelvis under återstoden av en termin. Malmö stad bedömer då om det finns synnerliga skäl till att eleven i det enskilda fallet ska fortsätta skolgången i Danmark.

Den danska kommunala skolan har mål och regler som i stort överensstämmer med den svenska grundskolans. Men till skillnad från vad som gäller i Sverige har de danska friskolorna ingen skyldighet att följa den nationella läroplanen. Önskar en elev, efter flytt till Malmö, fortsätta skolgången i en dansk kommunal skola eller en dansk friskola måste Malmö stad göra en bedömning om utbildningen kan anses vara likvärdig med den svenska.

Det är också kommunens uppgift att bevaka elevens kunskapsutveckling i Danmark så att eleven senare har möjlighet att fortsätta skolgången i Malmö.