$left
$middle

Grundsärskola

I grundsärskola går elever som har behov av skolformen enligt en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Grundsärskolans klasser är mindre och erbjuder stöd på den nivå där eleverna befinner sig. Inom grundsärskolan finns också träningsskolan för den grupp av elever som har störst behov av stöd.

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av de båda. Efter grundsärskolan finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskolan eller på Lärvux om du är över 20 år.

Grundsärskolans läroplan och ämnen

Grundsärskolans läroplan anger varje ämnes syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Målen ska ha uppnåtts i slutet av årskurs sex och nio.

Betyg i ämnen

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen. Betyg sätts i grundsärskolan från årskurs 6. Varje termin får eleven också en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen.

Betygsbeteckningarna är A till E. Betyget E eller högre i slutet av årskurs 6 betyder godkänt.

En elev i grundsärskolan kan även genomgå en prövning i ett eller flera ämnen och på så sätt få betyg också i grundskolan.

Träningsskolans ämnesområden

Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ett ämne och behöver extra stöd.

Följande ämnesområden finns inom träningsskolan:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning.

Omdömen i ämnesområden

Elever som läser ämnesområden får en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. Elevens förutsättningar avgör vilka kunskapskrav som ställs. I årskurs nio bedömer skolan om eleven har uppnått grundläggande eller fördjupade kunskaper.

sv