$left
$middle

Grundskolor för elever med autism

I Malmö finns Rönnens resursskola som är specialiserade på undervisning av elever med autism. Sockerbruksskolan är en grundsärskola, där eleverna läser enligt grundsärskolans läroplan.

Skolorna tar emot elever från förskoleåldern upp till årskurs 9. Här finns också fritidshem och korttidstillsyn enligt LSS 9.7 i samma lokaler och med samma personal. Verksamheterna är stadsområdesövergripande vilket innebär att elever från alla Malmös stadsområden kan få en plats på skolorna.

Skolorna har små elevgrupper och en hög personaltäthet. Personalen består av lärare, specialpedagog, fritidspedagog, kurator, logoped, arbetsterapeut, aktivitetsledare, barnskötare, pedagogiska samordnare, elevassistent och sjuksköterska.

Anpassad undervisning

Elevernas undervisning sker enligt läroplanen för grundskolan och grundsärskolan. Utöver skolans undervisning arbetar personalen på skolorna med att hitta livslånga strategier för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i ett längre perspektiv.

Det pedagogiska förhållningssättet är anpassat för personer med autism, vilket bland annat innebär

  • anpassningar i klassrumsmiljön,
  • visuell tydlighet i undervisningen,
  • nära samarbete med vårdnadshavarna och
  • individualiserade scheman, arbetssätt och hjälpmedel.

De två skolorna

sv