$left
$middle

Grundskolor för elever med autism

I Malmö finns Rönnens resursskola som är specialiserade på undervisning av elever med autism. Sockerbruksskolan är en anpassad grunskola, där eleverna läser enligt apassade grundskolans läroplan.

Skolorna tar emot elever från årskurs 1 upp till årskurs 9. Här finns också fritidshem och korttidstillsyn enligt LSS i samma lokaler och med samma personal. Verksamheterna är stadsområdesövergripande vilket innebär att elever från alla Malmös stadsområden kan få en plats på skolorna.

Skolorna har små elevgrupper och en hög personaltäthet. Personalen består av lärare, specialpedagog, fritidspedagog, kurator, logoped, arbetsterapeut, aktivitetsledare, barnskötare, pedagogiska samordnare, elevassistent och sjuksköterska.

Anpassad undervisning

Elevernas undervisning sker enligt läroplanen för grundskolan och anpassade grunskolan. Utöver skolans undervisning arbetar personalen på skolorna med att hitta livslånga strategier för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i ett längre perspektiv.

Det pedagogiska förhållningssättet är anpassat för personer med autism, vilket bland annat innebär

 • anpassningar i klassrumsmiljön,
 • visuell tydlighet i undervisningen,
 • nära samarbete med vårdnadshavarna och
 • individualiserade scheman, arbetssätt och hjälpmedel.

Rönnens resursskola 1-9

Skolan har plats för cirka 38 elever från årskurs 1-9.

Eleverna undervisas enligt grundskolans läroplan. Klasserna är uppdelade i små elevgrupper. Undervisningen individualiseras utifrån elevens styrkor, intresseområden och utvecklingsbehov.

Utöver fritidshemsverksamhet finns också korttidstillsyn enligt LSS för de elever som har behov av det.

Varje elev på Rönnens resursskola ska ha ett åtgärdsprogram. Tilldelning av plats sker i mån av plats, med hänsyn tagen till gruppsammansättning. Placeringen vid resursskolan ska regelbundet följas upp och utvärderas. En elev har rätt att gå kvar vid resursskolan så länge eleven är i behov av sådant särskilt stöd som resursskolan erbjuder.

Kontakta Rönnens resursskola

Besöksadress: Rönnblomsgatan 7

Charlotta Woll, rektor
Epost: charlotta.woll@malmo.se
Telefon: 0708-78 06 89

Åse Krantz, biträdande rektor
E-post: ase.krantz@malmo.se
Telefon: 0731-45 67 69

Elisabeth Wahlin, biträdande rektor
Epost: elisabeth.wahlin@malmo.se
Telefon: 0721-77 59 29

Mohamed Hassoun, administrativ chef
Epost: mohamed.hassoun@malmo.se
Telefon: 0721-50 13 82

Ansökan till Rönnens resursskola

Du som vårdnadshavare kan ansöka om en plats på Rönnens resursskola för ditt barn. För att ansöka till Rönnens resursskola måste barnet vara folkbokförd i Malmö.

Ansökan ska göras på blankett nedan och ska skrivas under av samtliga vårdnadshavare. Blanketten lämnas till ditt barns skola som bifogar relevanta utredningar och skickar underlagen viddare till grundskoleförvaltningens centrala elevhälsoenhet som utreder och fördelar platser.

Blankett för ansökan till Rönnens resursskola

Ansökningsperiod

Möjligheten att ansöka om plats för nästkommande läsår öppnar den 1 december och stängs den 1 februari. Vid ansökningsperiodens stängning ska komplett ansökan inklusive bilagor ha inkommit till Centrala elevhälsan.

För frågor om ansökan kontakta Angela Zitko.
E-post: angela.dosazitko@malmo.se
Telefon: 0723-56 40 44.

Sockerbruksskolan

Sockerbruksskolan har cirka 30 elever fördelade på åtta små klasser. Antal elever i klasserna kan variera efter elevernas behov och utvecklingsnivå.

Utöver fritidshem erbjuder skolan korttidstillsyn enligt LSS § 9.7 för elever över 13 år. Många av eleverna har svårt med ostrukturerad rast och fritid och får därför fortsätta med aktiviteter utifrån deras intressen och följa sitt individuella schema.

Sockerbruksskolan ligger i Oxie kyrkby, med närhet till grönområde, bad och Oxie centrum.

Kontakta Sockerbruksskolan

Besöksadress: Byåkersvägen 35

Patrik Holmgren, rektor
E-post: patrik.holmgren@malmo.se
Telefon: 0708-43 57 42

Lisa Bodin, biträdande rektor
E-post: lisa.bodin@malmo.se
Telefon: 0733-83 54 15

Camilla Gullstrand, administrativ chef
E-post: camilla.gullstrand@malmo.se
Telefon: 0768-66 31 37

Kontakta oss

 • Sockerbruksskolan

  • Telefontider: 
   Måndag-fredag 07.30-08.30 och 15.00-16.00
  • Postadress: 
   Sockerbruksskolan, Byåkersvägen 35
   238 36
     Oxie
  • Besöksadress:  Byåkersvägen 35
 • Rönnenskolan

sv