$left
$middle

Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar och i fordon. Anläggningar som innehåller HFC-köldmedier med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) måste anmälas till miljöförvaltningen.

HCFC-köldmedier är förbjudna att användas eftersom de bryter ned ozonskiktet, vilket innebär att mer skadlig UV-strålning når ner till jordytan.

Tillsynsavgift

När du har anmält köldmedieanläggning till miljöförvaltningen, får du en klassificering, som visar att du ska betala en tillsynsavgift enligt Malmö stads taxa (oftast två timmar timavgift).

Du måste också informera miljöförvaltningen om du säljer eller övertar en anläggning. Lämnar du ingen upplysning om ägarbyte kommer tillsynsavgiften att debiteras den operatör som finns angiven på den senast inskickade kontrollrapporten. Med operatör avses den ansvarige för köldmedieanläggningen.

Läckagekontroll och rapportering

När du har anmält din anläggning, ska årliga läckagekontroller göras av certifierat företag, vilket du kan hitta på Incert.

Köldmedier ska räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Gränsen för läckagekontroll är fem ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att du som operatör måste veta vilken typ av köldmedier du har. För att göra en beräkning av gasen som finns i utrustningen och se om den kommer upp till gränsvärdet, gå in på Allt om F-Gas. Du kan också kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Du som operatör är ansvarig att se till att de årliga rapporterna kommer till miljöförvaltningen (kylföretagen upprättar rapporterna). Årsrapporteringen ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som har gjorts på kylsystemet under hela det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

Gränser för att göra läckagekontroll och rapportera

En läckagekontroll ska göras för aggregat över fem ton CO2e. Frekvensen beror på hur stort aggregatet är.

Det finns inte krav på rapportering eller läckagekontroll av aggregat under fem ton CO2e.

Årsrapportering

Det ska göras en årsrapport till miljöförvaltningen för anläggningar som innehåller ett eller flera aggregat över 5 ton CO2e som tillsammans överstiger 14 ton CO2e. Årsrapporten görs av ett certifierat bolag som har en mall för det och som sänder den till miljöförvaltningen. Meddela miljöförvaltningen installation eller konvertering av aggregat som har mer än 14 ton CO2e.

Årsrapporterna önskar miljöförvaltningen få till e-postadress koldmedierapportering.mf@malmo.se

Bilden beskriver de olika gränserna för skyldighet att rapportera köldmedieanläggning och att göra läckagekontroll.

Bilden beskriver mängden koldioxidekvivalenter - och intervaller för läckagekontroll

5 ton CO2e eller mer     -  1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer   -  1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer -  1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Bostadsrättsföreningar är också rapporteringsskyldiga

Tidigare bedömdes bostadsrättsföreningar vara icke-yrkesmässig verksamhet och omfattades därför av undantaget från att skicka in årsrapporter till miljöförvaltningen.
Miljöförvaltningen bedömer att bostadsrättsföreningar där professionell styrelse finns kan anses som en yrkesmässig verksamhet. Verksamheten bedöms vara näringsverksamhet efter bostadsrättsföreningen uppfyller kriterierna för att bilda en ekonomisk förening. Verksamheten behöver inte bedrivas i vinstsyfte.

Miljösanktionsavgift

Om du inte har anmält köldmedier är miljöförvaltningen i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Det kan bero på att

 • anmälan av köldmedia har uteblivit
 • kraven på register inte har uppfyllts
 • kontroller inte har utförts
 • rapporten lämnas in för sent
 • du har använt ett icke-certifierat företag för kontrollen.

Vid upprepad förseelse inom två år dubblas sanktionsavgiften.

Skrotning

När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljöförvaltningen. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Kasserade kylskåp och frysar ska transporteras bort genom kommunens försorg. De betraktas som farligt avfall och ska därför tömmas på köldmediet och destrueras i en godkänd anläggning. Kontakta VA Syd för mer information.

Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller mer (till exempel R404A)

Från om med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

 • Installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer.
 • Vid service och underhåll är det förbjudet att fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under minus 50°C.

Lagstiftning

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv