$left
$middle

Hygienisk verksamhet

Du som driver en verksamhet som erbjuder hygienisk, yrkesmässig behandling som kan innebära en risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av stickande/skärande verktygsmitta ska skicka in en anmälan till miljöförvaltningen.

Om du planerar att förändra, bygga om eller utöka din verksamhet ska du anmäla och även informera miljöförvaltningen om det. Alla hygieniska anmälningspliktiga verksamheter ska också ha dokumenterad egenkontroll.

Ny lag från den 5 januari 2022 för tatuerare

Från den 5 januari 2022 räknas tatueringsfärger som kemiska produkter och ska uppfylla EU:s lagstiftning. Parallellt gäller den svenska lagstiftningen, förordning (2012:503) om tatueringsfärger.

Bland annat gäller:

 • Koncentrationsgränser för skadliga ämnen.
 • Krav på märkning (en viss del av märkningen måste vara på svenska och viss märkning accepteras på engelska).
 • Krav att tatuerare endast får använda tatueringsfärger märkta med ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup” (märkningen “mixture for use in tattoos or permanent make-up” accepteras).
 • Krav att tatuerare före tatuering ska förse kunden med märkningsinformation för tatueringsfärgen (tatuerare behöver förbereda information till kunden. En viss del av informationen ska vara på svenska).

Läs mer på Läkemedelsverkets sida

Ny lag från den 1 juli 2021 om estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

De nya reglerna betyder bland annat att:

 • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till statliga Inspektionen för vård och omsorg (IVO):
  Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)
 • Det har införts kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.
  Läs mer på IVO
 • Malmö stads nyhet om injektionsbehandlingar

I samband med lagen måste barberare och öronhåltagare med flera anmäla sin verksamhet till Miljöförvaltningen i Malmö stad

Barberare, öronhåltagare, frisörer och andra salonger som använder stickande och skärande verktyg måste anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen. Ändringarna trädde ikraft den 1 juli 2021. Exempel på verksamheter som måste anmäla sig: Barberare och frisörer som använder rakblad eller rakkniv, verksamheter med öronhåltagning (även pistol) och nagelsalonger (manikyr/pedikyr) som använder rakblad eller andra stickande/skärande verktyg.

 • Om du tänker starta en salong och använda skärande eller stickande verktyg – anmäl din verksamhet till miljöförvaltnningen innan du börjar marknadsföra verksamheten, även om behandlingarna inte har börjat bokas eller påbörjats. Det finns risk att verksamhet som inte anmäler sig får betala en miljösanktionsavgift.
 • Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta, nu gäller det även för ”annan smitta”, det vill säga alla som använder stickande och skärande verktyg mot hud (även om det inte förekommer blod) och som innebär smitta med andra mikroorganismer (bakterier, virus och svampar) än de som inkluderas i ”blodsmitta”. Infektion kan uppstå då bakterier kommer ner i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena. Nyhet om anmälningsplikten

Exempel anmälningspliktiga verksamheter:

 • Tatuering och kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)
 • Akupunktur
 • Piercing
 • Microneedling
 • Hijama (metod som behandlar blockeringar genom applicering av vakuumkoppar som skapas genom värme eller sug/pump)
 • Fotvård
 • Barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande/skärande redskap
 • Öronhåltagning
 • Solarium.

Anmälan för solarieverksamhet

Anmälan om solarieverksamhet ska bland annat innehålla en planritning över lokalen, redovisning av solariebäddar och solarielysrör, redovisning av egenkontroll samt kemikalieförteckning.

Vilka hygieniska verksamheter har anmälningsplikt?

Verksamheter som använder skärande och/eller stickande verktyg, vilket medför en risk för blodsmitta eller annan smitta, har anmälningsplikt. Det kan vara verksamheter som arbetar med skalpeller, rakblad och lansetter.

Tillsynen av hygienisk verksamhet

I de fall en verksamhet erbjuder dels behandlingar som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, dels behandlingar som anses vara yrkesmässig hygienisk verksamhet, ska både IVO och kommunen utöva tillsyn. Till exempel en verksamhet där både hårvård, fotvård, manikyr, nagelskulptering och estetiska injektionsbehandlingar erbjuds. Vid dubbelt tillsynsansvar kan IVO och miljöförvaltningen samverka.

Avgifter

Anmälningsavgift för hygieniska behandlingsverksamheter

Alla som startar en hygienisk behandlingsverksamhet som är anmälningspliktig (skärande/stickande) ska betala en anmälningsavgift som varierar beroende på risk. Se under punkt 4.3.B Anmälan i Detaljerad bilaga till taxa enligt miljöbalken: Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskyddstillsyn
De verksamheter som använder stickande/skärande verktyg men där det generellt inte föreligger någon risk för blodsmitta (barberare, manikyr, pedikyr och frisörer med rakblad) betalar ingen anmälningsavgift utan timdebiteras istället.

Årlig avgift

Du som driver verksamhet med tatuering, kosmetisk tatuering, hijama eller annan behandling som bedöms innebära en större risk, betalar en årlig tillsynsavgift. Se under punkt 4.3.C Tillsyn i Detaljerad bilaga till taxa enligt miljöbalken: Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskyddstillsyn

Årsavgift tas inte ut för verksamheter som miljöförvaltningen bedömer innebär lägre risker, som verksamheter med fotvård, microneedling, akupunktur, barberare, manikyr, pedikyr och frisörer med rakblad etcetera. När miljöförvaltningen inspekterat dessa verksamheter tar vi istället en timavgift enligt Malmö stads taxa för handläggningstiden.

Lokal för hygienisk verksamhet

En lokal för hygienisk verksamhet bör inte användas till något annat än den verksamhet som den är till för. Lokalen bör exempelvis inte användas som bostad eller för omfattande försäljning.

Här är de krav som gäller för lokalerna:

 • Separat diskbänk med vask för rengöring av redskap ska finnas i lokalen (dubbla vaskar ska finnas vid fotvårdsverksamhet).
 • Tvättställ med flytande tvål och pappershanddukar ska finnas i behandlingslokalen.
 • Steriliseringsutrustning som ska kontrolleras regelbundet.
 • Golv, väggar, tak och annan inredning ska utformas så att de lätt kan rengöras.
 • Inga textilmattor på golv.
 • Toalett med tvättställ till kunder och personal
 • Städutrymme med vask för smutsigt städvatten samt varmt och kallt vatten.

Ventilation

 • Städutrymmet ska ha välfungerande ventilation.
 • Ventilationen i behandlingslokalen ska ha ett luftflöde på minst sju liter per sekund och person som samtidigt beräknas uppehålla sig i lokalen.

Ambulerande/mobil hygienisk verksamhet

Om du ska ha en mobil verksamhet – exempelvis erbjuda hygienisk behandling på företag eller arbetsplatser, vid hembesök eller i husvagn/husbil – bör detta anmälas till varje kommun där behandlingen utförs.

Samma krav på allmän hygien, hantering och i förekommande fall smittrening av instrument eller användning av engångsmaterial gäller som för de stationära verksamheterna.

Förändring i verksamheten

Om du driver en anmälningspliktig verksamhet och planerar förändringar eller utökad verksamhet, till exempel flytta till annan lokal eller om det ska göras större lokalförändringar som till exempel ombyggnation eller tillbyggnader innebär i regel alltid anmälningsplikt. Det ska anmälas till miljöförvaltningen antingen genom att använda anmälningsblanketten eller genom att e-posta till miljo@malmo.se. Tänk på att vissa ändringar eller utökningar kan innebära behov av tillsynsbesök, vilket kan medföra en avgift.

Exempel på förändringar som kräver en ny anmälan:

 • Byte av lokal
 • Större lokalförändringar

Exempel på förändringar som du ska informera miljöförvaltningen kan vara:

 • Byte av verksamhetsnamn eller organisationsnummer
 • Byte av faktureringsadress eller postadress
 • Ombyggnation: mindre lokalförändringar
 • Information om lärlingar eller gästverksamhetsutövare
 • Utbildningar i redan godkänd lokal
 • Utökning med ny stickande eller skärande behandling.

Egenkontroll för hygieniska behandlingsverksamheter som är anmälningspliktiga

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att kontrollera din verksamhet. Detta för att minska riskerna för att sprida smitta och allergi till dina kunder, minska verksamhetens miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal: Egenkontroll

Egenkontroll för hygieniska verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Verksamheter som inte använder stickande/skärande verktyg och därför inte är anmälningspliktiga – som till exempel frisörer (som inte använder stickande/skärande verktyg), laserbehandlare och massörer – omfattas också av miljöbalkens grundkrav på egenkontroll: Egenkontroll icke anmälningspliktiga hygieniska verksamheter

Hantering av riskavfall

Använder du i verksamheten skärande och stickande verktyg, till exempel skalpellblad och nålar, ska de hanteras separat som riskavfall. Riskavfall ska läggas i speciella avfallsburkar/godkända förpackningar. Burkarna ska alltid märkas med stickande/skärande.

Apotek ska inte ta emot farligt avfall/riskavfall från företag.

Transport av farligt avfall/riskavfall för företag

Beställ godkända avfallsburkar/förpackningar

På Sysav kan du beställa burkar och emballage som du använder för att slänga riskavfall.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv