Ögårdsskolan (Islamic Center)

Ögårdsskolan ligger invid Islamic Centers Moské. Eleverna bor i olika delar av Malmö och har bakgrund i olika länder. Skolan berikas av mångfalden då många kulturer och nationaliteter möts och lär av varandra. Utöver timplanen erbjuds alla elever islamologiundervisning med fördjupning i att leva som muslim i det svenska samhället. Skolan har ett positivt arbetsklimat med fokus på samarbete och gemenskap. Lärarna är engagerade och skolan präglas av god sammanhållning och ett tryggt klimat.

Fakta om skolan

Besöksadress Jägersrovägen 90
Telefonnummer 040-22 83 23
Webbplats http://www.ogardsskolan.se/
Huvudman Fristående
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2018/2019 0,1,2,3,4,5,6
Årskurser läsåret 2019/2020 -
Antal elever läsåret 2018/2019 247

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 13,1
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 68,6
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 62,5

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) -
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) 52.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) -
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) -

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 7.0
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 7.0
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 7.8
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 7.1
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 -

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 7.4
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 6.3
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 7.9
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 5.0
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 7.7

Informationen uppdaterades 2020-01-22.