Möllevångsskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Friisgatan 34
Telefonnummer: 040–34 77 12
Webbplats: www.malmo.se/mollevangsskolan
Huvudman: Kommunal
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 463
Antal elever per lärare: 10.7

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 89.2
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 78.4

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 42.9
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 207.1
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 100.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 57.1

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 7.2
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 5.0
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 7.5
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 8.0
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 7.4
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 6.7
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 7.0
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 7.0

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 7.1
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 6.0
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 7.5
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 6.7
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 8.0

Informationen uppdaterades 2018-07-19.