Möllevångsskolan

Möllevångsskolans vision och strävan är att våra elever ska bli vinnare i det framtida samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Vi arbetar alla för att skapa goda relationer, utveckla språket och hjälpa varje elev att lära sig på bästa sätt. För att följa elevernas kunskapsutveckling genomförs regelbunden uppföljning av resultaten på individ och gruppnivå.
Huvudentrén på Möllevångsskolan.

Fakta om skolan

Besöksadress Friisgatan 34
Telefonnummer 040-34 77 12
Webbplats www.malmo.se/mollevangsskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2019/2020 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Årskurser läsåret 2020/2021 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Antal elever läsåret 2019/2020 511

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 11,8
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 88.0
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 90,6

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) 184,1
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) 42,1
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) 38,5
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) 61,5

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 7.2
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 5.0
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 7.5
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 8.0
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 7.4
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 6.7
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 7.0
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 7.0

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 7.1
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 6.0
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 7.5
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 6.7
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 8.0

Informationen uppdaterades 2020-03-13.