Rönnenskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Rönnblomsgatan 7
Telefonnummer: 040–34 41 60
Webbplats: www.malmo.se/ronnenskolan
Huvudman: Kommunal
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 6, 7, 8, 9
Antal elever: 317
Antal elever per lärare: 12.5

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 80.6
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 68.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 68.0
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 254.4
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 100.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 83.1

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5:
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5:
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5:
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5:
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 5.4
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 5.7
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 7.4
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 6.9

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 5.9
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 5.5
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 7.9
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande:
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 7.2

Informationen uppdaterades 2018-07-19.