Rönnenskolan

Huvudentrén på Rönnenskolan.

Fakta om skolan

Besöksadress Rönnbladsgatan 1C
Telefonnummer 040-34 41 60
Webbplats www.malmo.se/ronnenskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Grundskola
Årskurser läsåret 2018/2019 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2019/2020 7, 8, 9
Antal elever läsåret 2018/2019 564

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 10.8
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 73.2
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 76.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) 253,7
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) 84,8
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) 74.0
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) ~100

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 -
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 5.4
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 5.7
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 7.4
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 6.9

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 5.9
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 5.5
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 7.9
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande -
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 7.2

Informationen uppdaterades 2019-11-11.