Bladins skola

Bild kommer

Fakta om skolan

Besöksadress Stadiongatan 25E
Telefonnummer 040-30 08 85
Webbplats www.bladins.se
Huvudman Fristående
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2019/2020 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Årskurser läsåret 2020/2021 -
Antal elever läsåret 2019/2020 538

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 18,7
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 89,9
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 85,2

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) 279,2
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) 86.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) 94,4
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) 100.0

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 -
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 -

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära -
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna -
Mitt barn känner sig tryggt i skolan -
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande -
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet -

Informationen uppdaterades 2020-03-13.