Pilbäckskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Ängsövägen 2A
Telefonnummer: 040-34 69 48
Webbplats: www.malmo.se/pilbackskolan
Huvudman: Kommunal
Skolform: Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 419
Antal elever per lärare: 17.2

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 88.3
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 80.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 87.5
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 254.9
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 100.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 90.0

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 6.6
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 7.1
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 8.3
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 8.3
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9:
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9:
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9:
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9:

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 5.7
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 5.3
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 7.6
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 7.9
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 6.6

Informationen uppdaterades 2018-07-19.