Ribersborgsskolan

Huvudentrén på Ribersborgsskolan.

Fakta om skolan

Besöksadress Kilian Zollsgatan 20
Telefonnummer 040-34 68 52
Webbplats www.malmo.se/ribersborgsskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2018/2019 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Årskurser läsåret 2019/2020 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal elever läsåret 2018/2019 532

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 15.8
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 96.1
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 82.4

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) -
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) 93,8
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) -
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) -

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 6.5
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 7.0
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 8.4
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 8.0
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 -

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 6.5
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 5.9
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 8.0
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 6.5
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 7.3

Informationen uppdaterades 2019-11-11.