Stapelbäddsskolan

Huvudentrén på Stapelbäddsskolan.

Fakta om skolan

Besöksadress Einar Hansens esplanad 21
Telefonnummer 0709-35 13 96
Webbplats www.malmo.se/stapelbaddsskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2018/2019 0/F, 1, 2, 3
Årskurser läsåret 2019/2020 0/F, 1, 2, 3
Antal elever läsåret 2018/2019 456

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 15.0
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 95.5
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 95.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) -
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) -
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) -
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) -

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 -
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 -

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 7.7
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 6.7
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 9.2
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 7.6
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 8.3

Informationen uppdaterades 2019-11-11.