Stapelbäddsskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Einar Hansens esplanad 21
Telefonnummer: 0709-35 13 96
Webbplats: www.malmo.se/stapelbaddsskolan
Huvudman: Kommunal
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3
Antal elever: 422
Antal elever per lärare: 19.1

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 84.8
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 92.3

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%):
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng):
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%):
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%):

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5:
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5:
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5:
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5:
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9:
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9:
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9:
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9:

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 7.7
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 6.7
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 9.2
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 7.6
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 8.3

Informationen uppdaterades 2018-07-19.