$left
$middle

Klagshamnsudden

15 kilometer söder om centrala Malmö ligger ett av de mest värdefulla naturområderna i Malmö som 2019 blev ett naturreservat.

Klagshamnsudden
  • Naturreservat

Udden är en konstgjord halvö som byggts av rester från den kalkbrytning och cementtillverkning som pågick i området från 1880 till 1930-talet.
Det finns fortfarande en hamn längst ut på Klagshamns udde med plats för cirka 300 småbåtar.

Djurlivet

Det finns två före detta kalkbrott på udden som har vattenfyllts och blivit två dammar. I den större, Stora Kalkbrottssjön, ses ofta smådopping, skäggdopping och gråhakedopping. På vintern rastar tusentals viggar här tillsammans med bland annat bergand och brunand. Totalt har cirka 200 fågelarter observerats i området.
Den ovanliga grönfläckiga paddan finns också här. Fastighets- och gatukontoret har skapat fler mindre dammar på udden för att arten ska gynnas. Klagshamnsområdet är dessutom en rik fladdermuslokal. Här har dessa sex arter hittats: vattenfladdermus, mustaschfladdermus, stor fladdermus, dvärgfladdermus, trollfladdermus och nordisk fladdermus.

Kalkrik berggrund

Det kalkrika underlaget har skapat en intressant flora med flera kalkälskande, sällsynta arter. Här finns speciella växter som till exempel orkidéerna kärrknipprot, nästrot, ängsnycklar och tvåblad. Norra sidan av udden domineras av torrängsvegetation med hagtornssnår. Strax öster om småbåtshamnen på uddens södra sida finns ett område med alvarlik vegetation. I närheten av lertagsdammen växer hedblomster.

Skogen

Skogsområdet med gammal oxel, alm, rönn och några lönn- och pilarter, ligger i områdets östra del. Det är här du ska leta om du vill se den vackra sälgskimmerfjärilen.

Regler för naturreservatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar, samt i enlighet med kartor, se nedan är det förbjudet att

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fasta naturföremål, markytor eller vattenmiljöer
2. fälla, plocka, gräva upp eller på annat sätt medvetet skada växter, mossor, lavar eller svampar
3. avsiktligt bryta sönder eller samla in död ved eller död vegetation
4. medvetet störa djurlivet eller dess livsmiljö, exempelvis genom störande ljus och ljud
5. så, plantera eller sätta ut växt- eller djurarter
6. göra upp eld annat än på anvisade platser ”Grillplats”, samt inom eldplats i område ”Scouter”
7. tälta annat än på anvisade platser ”Tältplats”
8. medföra hund annat än i fysiskt koppel om maximalt fyra meters längd samt undlåta att plocka upp spillning efter hunden
9. rida annat än på anvisade ridstigar och ridområden samt inom detaljplaneområdet för ridanläggningen
10. framföra motordrivet fordon annat än på vägar och parkeringsplatser
11. starta eller landa med luftfartyg, samt flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg
12. cykla annat än på anvisade stigar och vägar
13. fiska i Kalkbrottssjön annat än på anvisade fiskeplatser
14. dumpa, placera upplag, ställningar, containrar, sätta upp affisch, skylt eller annan anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Malmö stadsbyggnadsnämnds tillstånd

15. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet.

Karta över Klagshamnsudden undantagsområden

Karta över Klagshamnsudden undantagsområden

Karta över Klagshamnsudden vägar, stigar och parkeringar

Karta över Klagshamnsudden vägar, stigar och parkeringar

sv