$left
$middle

Klagshamnsudden

Klagshamnsuddens naturreservat är ett av Malmös mest populära naturområden. Här kan besökare uppleva en vacker kustlinje med klippor, sandstränder och skogar som sträcker sig över 40 hektar. Reservatet är också hem för en mångfald av flora och fauna, inklusive flera hotade arter som trivs i det skyddade kustområdet.

 • Naturreservat
 • Badplats

Udden är en konstgjord halvö som byggts av material från kalkbrytning och cementtillverkning som pågick där mellan 1880 och 1930. Det finns fortfarande en hamn längst ut på Klagshamns udde som kan rymma cirka 300 småbåtar.

Naturen på Klagshamnsudden

Växter och arter på udden har anpassat sig till udden och gjort det till en speciell plats.

Rikt djurliv på udden

Det finns två gamla kalkbrott på udden som nu är dammar. I den större, Stora Kalkbrottssjön, ser man ibland smådoppingar, skäggdoppingar och gråhakedoppingar. På vintern stannar många fåglar här, inklusive viggar, bergänder och brunänder. Totalt har man sett ungefär 200 olika fågelarter i området.

Den ovanliga grönfläckiga paddan finns också här. För att främja arten har det skapats fler mindre dammar på udden. Dessutom är Klagshamnsområdet ett viktigt område för fladdermöss, med sex olika arter som har observerats:

 • vattenfladdermus
 • mustaschfladdermus
 • stor fladdermus
 • dvärgfladdermus
 • trollfladdermus
 • nordisk fladdermus.

Många växter som trivs i kalkmiljön

Det kalkrika underlaget har gett upphov till en intressant flora med flera sällsynta växter som trivs på kalkrik mark. Här finns speciella växter som orkidéerna kärrknipprot, nästrot, ängsnycklar och tvåblad. Norra sidan av udden har torrängsvegetation med hagtornssnår. Strax öster om småbåtshamnen på uddens södra sida finns ett område med vegetation liknande alvar. Nära lertagsdammen växer hedblomster.

Skogen på udden

I områdets östra del finns ett skogsområde med gamla träd som oxel, alm, rönn och några lönn- och pilarter. Om du vill se den vackra sälgskimmerfjärilen är det här du ska leta.

Regler för naturreservatet

Klagshamnsudden är ett kommunalt naturreservat med speciella regler som alla besökare måste följa.

Karta som visar Klagshamnsuddens undantagsområden där reglerna för naturreservatet inte gäller.

Kartan visar vilka undantagsområden för reglerna som finns på Klagshamnsudden.

Du får inte:

 1. Skada naturen, marken eller vattnet genom att gräva, borra, måla eller på något annat sätt.
 2. Medvetet skada växter som växer där, som träd, mossor, lavar och svampar.
 3. Bryta eller samla in död ved eller död vegetation.
 4. Störa djurlivet eller deras livsmiljö med till exempel ljud och ljus.
 5. Plantera växter eller djur.
 6. Göra upp eld någon annanstans än på särskilda grillplatser.
 7. Tälta någon annanstans än på utmärkta tältplatser.
 8. Ha hundar lösa, och du måste plocka upp efter dem om de gör sina behov.
 9. Rida utanför markerade ridstigar och ridområden.
 10. Använda motorfordon utanför vägar och parkeringsplatser.
 11. Starta eller landa med flygplan eller fjärrstyrda drönare.
 12. Cykla utanför markerade cykelstigar och vägar.
 13. Fiska i Kalkbrottssjön annat än på särskilda fiskeplatser.
 14. Placera ut saker som affischer, skyltar eller andra föremål.
 15. Fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra smådjur på något annat sätt än med näten och släppa tillbaka dem inom naturreservatet.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv