Klagshamnsudden

15 kilometer söder om centrala Malmö ligger ett av de mest värdefulla naturområderna i Malmö som 2019 blev ett naturreservat.

Klagshamnsudden
  • Naturreservat

Udden är en konstgjord halvö som byggts av rester från den kalkbrytning och cementtillverkning som pågick i området från 1880 till 1930-talet.
Det finns fortfarande en hamn längst ut på Klagshamns udde med plats för cirka 300 småbåtar.

Djurlivet

Det finns två före detta kalkbrott på udden som har vattenfyllts och blivit två dammar. I den större, Stora Kalkbrottssjön, ses ofta smådopping, skäggdopping och gråhakedopping. På vintern rastar tusentals viggar här tillsammans med bland annat bergand och brunand. Totalt har cirka 200 fågelarter observerats i området.
Den ovanliga grönfläckiga paddan finns också här. Fastighets- och gatukontoret har skapat fler mindre dammar på udden för att arten ska gynnas. Klagshamnsområdet är dessutom en rik fladdermuslokal. Här har dessa sex arter hittats: vattenfladdermus, mustaschfladdermus, stor fladdermus, dvärgfladdermus, trollfladdermus och nordisk fladdermus.

Kalkrik berggrund

Det kalkrika underlaget har skapat en intressant flora med flera kalkälskande, sällsynta arter. Här finns speciella växter som till exempel orkidéerna kärrknipprot, nästrot, ängsnycklar och tvåblad. Norra sidan av udden domineras av torrängsvegetation med hagtornssnår. Strax öster om småbåtshamnen på uddens södra sida finns ett område med alvarlik vegetation. I närheten av lertagsdammen växer hedblomster.

Skogen

Skogsområdet med gammal oxel, alm, rönn och några lönn- och pilarter, ligger i områdets östra del. Det är här du ska leta om du vill se den vackra sälgskimmerfjärilen.