Beslut om att bilda Klagshamnsuddens naturreservat


Kommunfullmäktige beslöt den 23 maj 2019 att bilda Klagshamnsuddens naturreservat och att fastställa en skötselplan för naturreservatet. Syftet med naturreservatet Klagshamnsudden är bland annat att bevara områdets rika biologiska mångfald samt att främja rekreationsintressena i området.


Naturreservatet invigdes 17 augusti 2019


Beslutet med föreskrifter (pdf, 1.5 MB)

Skötselplan (pdf, 8.3 MB)

Bildandet av naturreservatet har delfinansierats av LONA. Lona är en nationell satsning som syftar till att stötta den lokala naturvården. Naturvårdsverket och länstyrelserna fördelar medel till LONA-projekten.

Bildande av naturreservat

Malmö har fått ett nytt naturreservat. Det är Klagshamnsudden, med sina unika naturvärden och en plats för rekreation, som har blivit ett kommunalt naturreservat. Det nya naturreservatet binder samman de redan befintliga naturreservaten Bunkeflo strandängar och Fotevikens naturreservat.

Klagshamnsudden har höga naturvärden med över 500 växtarter. Markens höga kalkinnehåll gör att det finns en artrik växtlighet som även skapar förutsättningar för många intressanta insekter som lever här, som till exempel fjärilar och steklar. Här har man också hittat svampar som är nya för vetenskapen. Just nu håller man på att undersöka vilka mossor och lavar som finns på udden.

Hela udden består av massor från kalkindustrin. Då man på 1800-talet bröt kalk här behövde man tillgång till djupt vatten och en hamn för export av bland annat cement. Då byggdes en två kilometer lång pir. Området kring piren fylldes under årens lopp ut med kalksten tills udden på 1970-talet fick det utseende den har idag.

Syfte med att bilda ett naturreservat är just att bevara den biologiska mångfalden och mosaiken av olika naturtyper. Klagshamnsudden är också en plats för rekreation med badplats och småbåtshamn, flera föreningar har sina aktiviteter här till exempel finns det en ridanläggning och surfklubbar på udden.

Att bilda ett reservat tar ganska lång tid. Beslutshandlingen som ska tas fram är viktig, den ska vara giltig för evigt. I beslutet finns reglerat vad som gäller för markägaren, för udden är det Malmö stad, och även vad besökare får eller inte får göra på platsen. Dispensscenarier måste vara genomtänkta. Förutom beslutet ska även en skötselplan tas fram, som ska beskriva hur området ska skötas och förvaltas för att syftena med naturreservatet ska uppnås.

Senast ändrad: 2020-01-19 10:53