$left
$middle

5319

Dp 5319, för kvarteret Fredriksborg

Granskning av detaljplan för kvarteret Fredriksborg i Södra Sofielund. Under granskningstiden 2 juni – 30 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning samt utlåtanden efter granskning 1, 2 och 3.

Planförslaget innebär:

  • Bevarande av befintliga, kulturhistoriskt värdefulla byggnader som tillåts utvecklas genom att befintliga kulturverksamheter kan finnas kvar samt att fler användningar möjliggörs.
  • Ny bostadsbebyggelse i sydöstra hörnet, cirka 60 bostäder i tre byggnader med 4-8 våningar.
  • Parkyta utmed Heleneholmsstigen, som ska fungera för rekreation och även fördröjning av dagvatten och skyfall.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken eftersom marken är ianspråktagen och bebyggd samt till största delen hårdgjord.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för granskning 3 under perioden 12 juni 2020 – 7 juli 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i utlåtandet efter granskning.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 2 juni – 30 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

sv