$left
$middle

5792

Dp 5792, Amphitrite 1 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Amphitrite 1 m.fl. i Västra Hamnen. Under samrådstiden 12 april – 12 maj 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • En ny, större byggnad för högskole- och universitetsutbildning, gymnasium, vuxenutbildning, kontor och centrumverksamheter kan uppföras inom planområdet. Byggnaden avses i första hand att användas för universitetsverksamhet.
  • Byggnaden föreslås bestå av en mindre lågdel närmast kajen och en större, högre volym bakom denna, mot Neptunigatan.
  • Den lägre byggnadsdelen får högst ha motsvarande höjd som befintlig byggnad mot Bassängkajen. Denna byggnadsdel ska ges ett innehåll som vänder sig ut mot kajen och ska utformas på ett sätt som knyter an till historien, antingen genom utveckling av befintlig byggnadsdel, eller genom tolkning av platsens historia i en ny struktur och med återbruk av material.
  • Den högre delen av bebyggelsen inom kvarteret kommer att vara högre och mer omfattande än vad befintlig byggnad är. Denna del av byggnaden tillåts dock som mest vara 14 500 m2 i bruttoarea. Volymen och höjden på den högre delen av bebyggelsen kommer att studeras vidare i parallella uppdrag, som kommer att genomföras inför granskningen av detaljplanen.
  • Bebyggelsen ska utformas med entréer och utåtriktade funktioner i delar av bottenvåningen för att bidra med liv i gaturummen och längs kajen.
  • För att rationalisera kvartersstrukturen föreslå en hörn av allmän platsmark i sydöst, mot Neptunigatan, införlivas i kvarteret.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planförslaget utgör en fortsatt utveckling och förtätning av Universitetsholmen och området nära Malmös centralstation. Området är sedan tidigare ianspråktaget för bebyggelse. Förslaget innehåller inga funktioner som kan antas utgöra en risk för människors hälsa och innebär inte heller någon nämnvärd påverkan på miljön. Planförslaget berör vidare inte några områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken.

Planprocessen

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Vänsterpartiet har reserverat sig mot beslut att låta planförslaget gå ut på samråd.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 12 april – 12 maj 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv