$left
$middle

Pp 6003, Runt Övägen

Planprogrammet, Pp 6003, syftar främst till att utreda förutsättningarna för eventuell ny bostadsbebyggelse på den gamla cementfabriken på södra delen av kvarteret Cementen, den gamla dragörfärjekajen och på kvarteret Gråsejen. Miljön vid fiskehoddorna samt en större utvidgning av Limhamns småbåtshamn behandlas också. Avsikten är också att med planprogrammet studera den samlade strukturen av trafiksystem och grönytor, lämplig exploateringsnivå samt vilka konsekvenser utbyggnaden får på den kommunala servicen.

Planprogrammet skall vara ett underlag för det fortsatta arbetet med detaljplaner. Ett planprogram förbättrar möjligheterna till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är klara. Planprogrammet ska ge förslag på vad området ska innehålla och vilken karaktär det ska ha.
____________________________________
 
Nedan kan Du följa planprogramprocessen.
____________________________________

Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret iuppdrag att påbörja arbete med ett planprogramför ovan nämnda område.  

Anmälan behandlades vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 1999-03-23.  

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Planprogrammet är en skrift som omfattar 53 sidor och är daterat november 2005.

Samrådstiden för planprogrammet var 2005-11-21 - 2006-01-11. Sista dag att lämna synpunkter på planprogrammet var 11 januari 2006.

Samrådsredogörelsen redovisades vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2006-04-12 och direktiv lämnades för fortsatt arbete.

Med planprogrammet som stöd kommer flera detaljplaner att tas fram för olika delar. Sommaren 2006 har ännu inte något formellt arbete med dessa inletts.

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret
Tillägg till planprogram för kvarteren
SKOLAN, GÄDDAN m fl. i Malmö
 
Planprogram, Pp 6012+, syftar till att få in synpunkter från sakägare
som berörs och kommer att beröras av godsspåret i ett framtida skede då spåren enbart används till att klara transporter till och från Lantmännen Cerealias kvarn. Planprogramstillägget ska belysa konsekvenser i förhållande till allmänna intressen och i viss mån de mest berörda enskilda intressena. Synpunkterna kommer att vara betydelsefulla för det fortsatta arbetet med detaljplaneläggningen av nya Neptunigatan.

Syftet är även att utveckla och förankra ett hållbart utbyggnadsförslag genom att samråda om planprogrammet, enligt PBL 5 kap 20 §. Med planprogrammet som stöd skall sedan detaljplaner utarbetas. Planprogrammet skall också kunna tjäna som underlag vid parallella uppdrag, konsultuppdrag, information om området mm.

 
_______________________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Samrådstiden är: 2009-05-04 till 2009-06-08

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Pp 6003 Planprogram
  • Pp 6003 Samrådsredogörelse
  • Pp 6003 Direktiv för fortsatt arbete

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv