Malmö stads budget

Malmö stads budget är det viktigaste styrdokumentet för stadens nämnder och bolagsstyrelser.

I budgeten anger kommunfullmäktige mål och uppdrag för kommande år som ska omsättas i praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser. Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policys och liknande är underordnade målen i budgeten.

Syftet med kommunfullmäktigemålen är att, med utgångspunkt i Malmöbornas behov, ge en gemensam riktning för hela kommunens verksamhet. För att nå målen krävs därför ett gemensamt arbete i organisationen som bygger på öppenhet och dialog. Kommunfullmäktiges mål är långsiktiga och ska gälla för innevarande mandatperiod, men ska samtidigt uppnås så fort som möjligt. Inför varje nytt budgetår omprövar kommunfullmäktige sina mål.

Malmö stads budget 2018 (pdf, 1.4 MB)

 

Tidigare år:

Malmö stads budget 2017 (pdf, 15.2 MB)

Malmö stads budget 2016 (pdf, 469.9 kB)

Senast ändrad: 2017-12-20 10:45