Publicerad 3 februari 2020

3 februari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Om detaljplaner

När du ska bygga nytt eller förändra bebyggelse som redan finns, krävs det ibland att en detaljplan ändras eller att en ny tas fram. Detaljplanen beskriver vad marken får användas till och hur bebyggelsen får se ut inom ett visst område. Detaljplanen är juridiskt bindande.

Detaljplanen beskriver vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten och vilken mark som ska användas för enskilda ändamål, allmän plats respektive kvartersmark. Allmänna platser kan vara park, gata eller torg och kvartersmark kan vara skola, bostäder och byggnader för industri.

Efter dialog med våra utredare på stadsbyggnadskontoret om detaljplanens utformning, får du besked om förslaget anses lämpligt eller inte. Denna del av processen är kostnadsfri och inte bindande.

Avgift

Avgiften för en detaljplan beräknas enligt en taxa som bestäms av kommunfullmäktige. Avgiften ska täcka kostnaden för att ta fram detaljplanen. Planavgiften består av

  • en startavgift som bestäms i startavtalet mellan kommunen och den sökande innan stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om att påbörja planuppdraget
  • en avgift när detaljplanen är klar för antagande eller godkännande.

Planavgiften beräknas som regel utifrån den bruttoarea ny byggrätt som finns i detaljplanen. Priset per kvadratmeter blir dock lägre ju större area detaljplanen har. I vissa fall beräknas planavgiften enligt en timdebitering.

Avgifter för detaljplan (pdf, 872.9 kB)

Vad gäller för din fastighet?

I kartan nedan kan du se vad som gäller för just din fastighet. Du kan söka både på adress och fastighetsbeteckning och se om det finns en detaljplan för ditt område.

Begäran om planbesked

Om du planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har du rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Du kan också ansöka om planbesked ifall områdesbestämmelser kan tänkas att ändras eller upphävas.

Efter du har skickat in begäran om planbesked

Senast fyra månader efter det att du lämnat in en komplett begäran ska du få ett besked om hur kommunen ställer sig. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida, ett positivt planbesked innebär inte med automatik att detaljplanen kommer att bli antagen precis på det vis som din ansökan avser. 

Om beslutet är att planläggning ska ske lämnar nämnden också besked om när detta kan ske. Om planbeskedet är negativt ska skälen till detta framgå av nämndens beslut.

Planprocessen är en prövning där ditt enskilda intresse ska vägas mot andra intressen och prövningen kan resultera i att detaljplanen får en annorlunda utformning, eller att den inte blir antagen alls.