Dp 5319 för kvarteret Fredriksborg

Detaljplan för kvarteret Fredriksborg i innerstaden.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan.

Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.

Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter.

Planområdet ligger i Södra Sofielund i anslutning till Ystadvägen, Västmanlandsgatan, Bragegatan och Heleneholmsstigen.

Planförslaget gör det möjligt att förtäta genom nybyggnad av bostäder och verksamheter, samt att behålla delar av de befintliga verksamheter som idag bedrivs på tidsbegränsade bygglov. Verksamheter som bedöms lämpliga att kombinera med bostäder möjliggörs i detaljplanen. Det levande kulturlivet ska i möjligaste mån vara kvar inom planområdet. Syftet är vidare att skapa en allmän park (gröning).

Delar av fastigheten Fredriksborg 10 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen. Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom området redan är exploaterat.

Synpunkter på förslaget skickas till epostadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2016-08-08 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret.

Granskning

Senast ändrad: 2018-06-08 11:05