Dp 5633, fastigheten Löjan 4

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Löjan 4. Under samrådstiden 13 november - 13 december 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planläggningen möjliggör att ett bostadshus med cirka 60 lägenheter uppförs i ett attraktivt och centralt läge i staden, där det idag finns en kontorsbyggnad med lagerlokaler i bottenvåning. Förutom bostadshuset möjliggör planförslaget centrumverksamheter i bottenvåning samt ett underjordiskt parkeringsgarage.

Stadsbyggnadsidén är att säkra en avslutning av kvarterets sydvästra del och att byggnadens placering, form och volym bildar ett stadsmässigt hörn som fullbordar kvarteret och utgör ett ryggstöd mot de omringande kajerna.

Planområdet ligger vid Citadellsvägen, som omvandlas till ett attraktivt gåendeprioriterat kajstråk i söderläge och även Östra Älvgatan blir ett lugnt gångstråk mot väster. Byggna-dens placering vid dessa kajstråk medför att en väsentlig del av stadsbyggnadsidén är att säkra en estetisk gestaltning av byggnaden som kontrasterar med de mer robusta, tyngre, mörkare byggnaderna längs Citadellskajen.

Planområdet är en strategisk belägen pusselbit av betydelse i omvandlingen av Citadellsvägens gamla industriområde till en stadsmässig och urban miljö med tydliga innerstadskvali-teter vid vattnet.

Planen möjliggör att bostadsbyggnaden gestaltas som en relativt smal Uformad huskropp. Byggnadens högsta byggnadshöjd regleras till 21 m och ansluter därmed till övrig bebyg-gelse längs Citadellskajen.

Byggnaden ska gestaltas så att både byggnad och gaturum upplevs attraktivt ur ögonhöjd och bidrar aktivt till stadslivet. Materialmässigt ska bebyggelsen på planområdet urskilja sig från omgivningens mer robusta, tyngre, konventionella byggnader längs Citadellskajen, med lätthet och ljusa material. Byggnadens fasader avses bestå av stora glaspartier, ljus betong och ljusa fasadmaterial.

I detaljplanen anges en grönytefaktor på 0,4. Citadellsvägen omvandling innebär att biltrafiken flyttas norrut till Neptunigatan, som om-vandlas till en huvudgata med plats för kollektivtrafik.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 13 november - 13 december 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-11-14 10:52