Pp 6053, planprogram för Sofielunds verksamhetsområde

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med planprogrammet.

Syftet med planprogrammet är att utgöra en samlad målbild över hur Sofielunds verksamhetsområde ska utvecklas för att bäst stödja Malmös tillväxt fram till år 2040.

Målbilden ska säkerställa områdets betydelse som ett dynamiskt verksamhetsområde med fler arbetstillfällen där kultur, fritid och industri skapar levande målpunkter för alla Malmöbor och ge området en positiv atmosfär och karaktär. I målbildsarbetet ingår att pröva möjligheten att infoga bostäder i planområdet.

Målbilden ska redovisas i form av en strukturplan som visar lämplig användning för ny och befintlig bebyggelse liksom gatornas och platsernas funktion. De sociala hållbarhetsmålen ska även beaktas i den struktur som föreslås. Det handlar bland annat om hur trygghet, kollektiv styrka och hälsa kan utvecklas positivt i området.

Vid framtagande av målbilden ska etablerade samarbetsformer som finns inom verksamhetsområdet tas tillvara och de förslag som aktörer inom området sedan tidigare har arbetat fram ska beaktas. Det allmänna intresset har en naturlig tyngd i framtagandet av målbilden. Planprogrammet kommer att ligga till grund för ett flertal detaljplaner under en lång tid framöver.

Planuppdrag

Senast ändrad: 2021-01-19 08:25