$left
$middle

Olovligt byggande samt ovårdade byggnader och tomter

Att bygga eller riva utan lov och startbesked är olovligt om åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig. Enligt plan- och bygglagen ska även byggnader och tomter hållas i vårdat skick och skötas.

Stadsbyggnadsnämnden har tillsyn över att reglerna i plan- och bygglagen följs. Du kan göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret om du misstänker att ett bygge eller en rivning strider mot bestämmelserna och är olovliga. Du kan också lämna in anmälan gällande ovårdade byggnader och tomter.

Hur vet jag om något är olovligt?

Vad som kräver lov eller är anmälningspliktigt kan skilja sig åt mellan olika fastigheter, bland annat beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte. För att ta reda på om bygglov sökts eller beviljats kan du kontakta Malmö stad.

Så gör du en anmälan

En anmälan kan göras per telefon, per brev eller e-post.

Telefon: 040-34 10 00
E-post: malmostad@malmo.se
Adress:
Stadsbyggnadskontoret,
Malmö stad,
205 80 Malmö

För att minimera missförstånd ser vi gärna att du lämnar anmälan skriftligt. Du kan alltid välja att vara anonym. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du mejlar och du därför inte blir anonym om anmälan skickas in via e-post.

Alla handlingar som kommer in till stadsbyggnadskontoret är offentliga. Information av vikt som kommer in kring ärendet per telefon diarieförs också.

Anmälan bör innehålla

  • vilken fastighet eller adress det handlar om
  • vad som uppförs eller har uppförts
  • när det du anmäler inträffade/byggdes
  • exakt vad det är du anmäler – du kan inte anmäla något som du tror planeras
  • en detaljrik beskrivning – uppge gärna mått, utseende, avstånd till gränser och bifoga gärna bilder samt en karta/situationsplan
  • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning i kommunen eller någon annan myndighet om frågan.

Om du vill ta del av beslut i ärendet

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Om det behövs skickar vi även kopior på inkommen information. Är du anonym kan du inte få något beslut eller information i ärendet.

Efter att du skickat in anmälan

Byggsanktionsavgifter

Stadsbyggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift vid olovligt byggande. Avgiften ska betalas av den som ägde fastigheten eller tomten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan stadsbyggnadsnämnden inte begära att åtgärden rättas till. Det innebär dock inte att den olovliga åtgärden godkänns eller legaliseras.

Olovliga åtgärder utan preskriptionstid

Preskriptionstiden på 10 år gäller inte om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Om en sådan ändring görs kan stadsbyggnadsnämnden ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen. Stadsbyggnadsnämnden kan också ingripa mot en tomt eller ett byggnadsverk som inte hålls i vårdat skick även när det har gått mer än 10 år.

Kontakta oss

sv