$left
$middle

5642

Dp 5642, fastigheten Toarp 4:27 i Toarp, Malmö

Granskning av detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Toarp i Malmö (Dp 5642). Under granskningstiden 17 mars – 7 april 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Gården har ett högt kulturhistoriskt värde och delar av byggnaderna har därför försetts med rivningsförbud och samtliga byggnader med varsamhets- och utformningsbestämmelser.
  • Bostäder möjliggörs i samtliga gårdsbyggnader. Totalt 14 stycken bostäder planeras att inrymmas i gårdens byggnader. Detaljplanen innebär ingen ytterligare byggrätt förutom mindre komplementbyggnader.
  • Parkering får anordnas i den sydvästra och nordvästra delen av fastigheten.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom det inte berör något Natura 2000-område. Planförslaget möjliggör heller ingen verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för människors hälsa.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 16 april – 7 maj 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

 

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 17 mars – 7 april 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

sv