Dp 5299, Bryggeriet

Detaljplan för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan.

Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.

Planområdet ligger i Södra Sofielund, stadsområde Innerstaden. Planområdet utgörs av kvarteret Bryggeriet och begränsas av Ystadvägen, Lantmannagatan, Jespersgatan och Köpmansgatan.

Planförslaget gör det möjligt att omvandla kvarteret Bryggeriet till blandad bebyggelse, med bostäder, handel, förskola, parkeringshus, kvarterstorg, kvarterspark samt gc-väg. Delar av fastigheten Bryggeriet 2 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark för gc-väg.

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen (ÖP 2012 antagandehandling) som anger blandad stadsbebyggelse. Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom området redan är exploaterat.

Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter. Förslaget finns tillgängligt för granskning på www.malmo.se samt på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Synpunkter på förslaget skickas till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller till Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.
____________________________________

Senast 2015-12-18 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret.

Granskning

Senast ändrad: 2018-06-08 11:05