$left
$middle

5765

Dp 5765, Häcksaxen 2 m.fl. i Holma

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Häcksaxen 2 m.fl. i Holma i Malmö (Dp 5765). Under samrådstiden 13 januari – 17 februari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Stadsbyggnadskontoret kommer att hålla öppet hus där intresserade kan ställa frågor och lämna synpunkter på planförslaget. Öppet hus kommer att hållas i Växthuset vid Holma torg hus den 26:e januari kl. 15.00-19.00. Adress: Holma Torg 2, Malmö. Alla intresserade hälsas välkomna!

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med ny blandad stadsbebyggelse med en tyngdpunkt på bostäder med centrumverksamhet i bottenvåningen.

Planförslaget möjliggör två nya kvarter som kommer att ligga norr om Snödroppsgången och direkt väster om Holma torg. I kvarteret närmast Holma torg möjliggörs två flerbostadshus med en höjd på fyra våningar. I byggnaden ut mot Snödroppsgången ska publika lokaler finnas i byggnadens bottenvåning.

I kvarteret närmast Kroksbäcksparken möjliggörs flerbostadshus i fyra våningar utmed Snödroppsgången. I mötet mellan Snödroppsgången och Kroksbäcksparken tillåts byggnaden vara sex våningar för att markera början på den urbana länken och fungera som ett landmärke för personer som ska ta sig till Holma torg och vidare till Kulladal. I detta kvarter möjliggörs också tre radhuslängor som tillsammans med flerbostadshuset bildar ett kringbyggt kvarter.

Söder om Snödroppsgången och utmed Kroksbäcksparken möjliggörs ytterligare en radhuslänga som i sin placering och storlek passar väl in i Holmas befintliga struktur.

Totalt möjliggörs cirka 115 bostäder inom planområdet varav cirka stycken 25 är radhus

Planprocessen

Moderaterna, centerpartiet, vänsterpartiet och sverigedemokraterna har reserverat sig och har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag.

Vänsterpartiet har lämnat ett särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om samråd. Moderaterna har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om samråd.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 13 januari – 17 februari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Frågor och svar om detaljplanen

Via länken nedan hittar du en sammanställning av frågor och svar kring detaljplanen och den nya bebyggelsen i området.

Mer om stadsutveckling i Holma

Via länken nedan kan du läsa mer om vad som händer och planeras för i Holma.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

 • Dp 5765 Följebrev till samrådshandlingar
 • Dp 5765 Planbeskrivning samråd
 • Dp 5765 Plankarta samråd
 • SBN 2021-10-20 §408a reservation M och C
 • SBN 2021-10-20 §408c reservation V
 • SBN 2022-12-15 §393a reservation M
 • SBN 2022-12-15 §393b särskilt yttrande V
 • Dp 5765 Inbjudan Öppet hus samråd

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv