Nämnder

Här får du veta mera om Malmö stads nämnder och vad de gör.

En nämnd har flera uppgifter och ska:

  • besluta i frågor som rör den egna förvaltningen
  • besluta i frågor som rör nämnden enligt lag eller annan författning
  • besluta i frågor som kommunfullmäktige har delegerat till nämnden  
  • bereda kommunfullmäktiges ärenden
  • ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs

Nämnderna ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till dem.

Vilka nämnder ska finnas?

Kommunfullmäktige bestämmer kommunens organisation och vilka ledamöter som ska ingå i nämnderna.  Nämnder som kommunen måste ha är kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare. Det är samma politiska sammansättning i alla nämnder.

För varje nämnd fastställer kommunfullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för.

Senast ändrad: 2019-02-13 09:38