Uppdaterad 25 mars 2019

25 mars 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Områdesbestämmelser

Det kan upprättas områdesbestämmelser inom begränsade områden som inte har detaljplan.

Områdesbestämmelserna kan reglera:

  • användningen och utformningen av mark för gemensam användning och i samband med det skyddet för sådana platser som är särskilt värdefulla, från till exempel kulturhistorisk synpunkt
  • största tillåtna byggnads- eller bruksarea för fritidshus och storleken på tomter till sådana hus
  • omfattningen av lovplikten
  • exploateringssamverkan.

Kommunen får även reglera placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det

  • vegetationen samt markytans utformning och höjdläge inom vissa områden som exempelvis är avsedda för bebyggelse
  • skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen
  • skyddet för byggnadsverk och tomter som är särskilt värdefulla.