Belägring och stormning 1676–77

I juli 1676 blev Malmö helt omringat av den danska armén. Natten mellan den 25 och 26 juni 1677 gick danskarna till storms mot Malmö.

Målning slaget av Malmö 1677.

Målning av slaget vid Malmö av Johann Philip Lemke.

I krigen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet belägrades Malmö två gånger, dels under det så kallade Horns krig 1643–45 och dels under det skånska kriget 1675–79. Under Horns krig var Malmö en dansk stad, men under det skånska kriget var Malmö svenskt. Freden i Roskilde 1658 hade förvandlat Skåne till en svensk provins.

Fältmarskalk Gustaf Horn, som under sommarhalvåret 1644 belägrat Malmö, planerade det följande året en stormning av staden vars fästningsverk inte var i bästa skick. Men freden i Brömsebro 1645 omintetgjorde stormningsplanerna.

Stormat blev emellertid Malmö drygt tjugo år senare – istället av danskarna. På hösten 1675 hade ett nytt krig brutit ut mellan Sverige och Danmark. I det nu svenska Malmö var man inte oförberedd, en omfattande modernisering av fästningsverket hade genomförts.

I juli 1676 blev Malmö helt omringat av den danska armén. Belägringen upphävdes tillfälligt efter det för svenskarna framgångsrika slaget vid Lund i december, men natten mellan den 25 och 26 juni 1677 gick danskarna till storms mot Malmö. Anfallet var emellertid illa förberett, den danska belägringsarmén led så svåra förluster att den måste dra sig tillbaka. Frågan är om inte den misslyckade stormningen av Malmö fick väl så stor betydelse för den fortsatta krigsutvecklingen som det mer omskrivna slaget vid Lund året dessförinnan.

Sedan freden slutits 1679 inledde de svenska myndigheterna ett omfattande försvenskningsarbete. Danska språket förbjöds. På en rad viktig poster insattes svenska ämbetsmän, svensk lag ersatte dansk. Universitetet i Lund inrättades. I och med att kyrkan, skolan och domstolarna omformats efter svenskt mönster hade de viktigaste åtgärderna vidtagits för att förvandla danska skåningar och Malmöbor till svenskar.

2008-05-08 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket