Boktryckerier

Boktryckerier

En nöttelig Legebog

Malmö upplevde under 1500-talets förra hälft en kulturell storhetstid, då staden kom att bli centrum för den danska reformationsrörelsen. Många av de främsta bland reformationens förkunnare samlades i Malmö, där de beskyddades av borgmästaren, den mäktige Jörgen Kock.
 
För att kunna sprida reformationens tankar och idéer behövde man böcker och därför inrättades två boktryckerier i Malmö i början av 1500-talet — också de första i Skåne. Här trycktes främst teologiska verk och böcker som propagerade för reformationen, men man hann även med att trycka enstaka historiska och medicinska skrifter.
 
Det allra första boktryckeriet i Malmö startades 1528 av Oluf Ulricksøn, en f.d. präst som någon tid arbetat som boktryckare hos den katolske biskopen Hans Brask i Söderköping. Ulricksøn var inte någon framstående boktryckare och av de ca 30 verk man känner till från hans tryckeri har de flesta anknytning till reformationsverket.
 
Malmös andra boktryckeri inrättades 1532 av Christiern Pedersen. Också han från början präst, men även verksam som författare, översättare och bokutgivare. Pedersen var en lärd och vittberest man och hans arbeten rörde sig inom många områden, främst teologi men även historia, pedagogik och medicin. I allt präglades de av hans strävan att skriva för folket och att upplysa de svaga i samhället. I Malmö satte han upp sitt boktryckeri vid Færgestrædet (nuv. Frans Suellsgatan) och han anställde en holländare vid namn Johan Hochstraaten som medhjälpare. Pedersens typografiska utrustning var av god kvalitet och som boktryckare var han vida överlägsen Ulricksøn.
 
Malmö stadsbibliotek äger två böcker, som tryckts i Malmö under den här tiden. Båda har sammanställts av Christiern Pedersen och båda har tryckts på hans tryckeri. Med sin En nøttelig Legebog for fattige og rige, unge og gamle, som trycktes 1533, skapade han Skandinaviens första tryckta läkarbok. Boken är i huvudsak en översättning av latinska och tyska verk, kompletterad med en del rent folkmedicinska råd. Den andra boken, Om Urtevand, trycktes 1534 och hänför sig till samma ämnesområde. Den innehåller recept på olika sorters örtvatten, som man kunde använda för att bota diverse åkommor.

2008-07-09 / Gunilla Fors, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Andersson, Per, Från Skåne. Noteringar om böcker och bilder ur Malmö stadsbiblioteks Malmö- och Skånesamling. Malmö 2005.
Brandt, C. J., Om Lunde-kanniken Christiern Pedersen og hans skrifter, Kjøbenhavn 1882.
Fors, Gunilla, Böcker och boktryckare i reformationstidens Malmö, 1-2 (Ale 1989:1, s. 1-16, 1989:2, s. 13-24).
Hellström, C. G., Boktryckaren Olavus Ulrici (Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 1945, s. 111-120).
Ljungdahl, J., Malmöreformatorernas litterära verksamhet (Malmö fornminnesförenings minnesskrift 1909-1919, Malmö 1920).
Nielsen, L., Christian Pedersen og bogtrykkerkunsten (Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 1918, s. 45-60).
Pedersen, Chr., Christiern Pedersens lægebog. Malmø 1533. Udgivet i facsimile med inledning af P. Hauberg. København 1933.
Pedersen, Chr., Om urtevand. Malmø 1534. Faksimiledition. Med en efterskrift av B. Holmström. Malmö 1986.