Freden 1512

Fredsfördraget finns såväl i Köpenhamn som i Lübeck (ovan)

Fredsfördraget finns såväl i Köpenhamn som i Lübeck (ovan)

Den 23 april (S:t Georgsdagen) 1512 fungerade Malmö som Nordeuropas huvudstad. Den dagen ingick kung Hans i Malmö fredsavtal med det svenska riksrådet och med handelsstäderna i Hansan. Sigillerandet av fredsfördragen bevittnades av den skotske kungens och av den franske kungens sändebud. Det franska sändebudet, Pierre Cordier, rapporterade senare på året till Louis XII om sin nordiska resa.
 
Både fredsfördragen och rapporten finns bevarade i original. Rigsarkivet i Köpenhamn äger i sina samlingar inte bara det dansk-tyska avtalet utan också det svensk-tyska. Stadsbiblioteket i Lübeck har (sedan 1987) sin version av det dansk-tyska. Cordiers rapport finns på stadsbiblioteket i Besançon, Frankrike.
 
De avtal kung Hans ingick kunde påverka förhållandena i Norden, inklusive Östgrönland, Island och större delen av nuvarande Finland, likaväl som resten av Östersjöregionen. Den franska rapporten gällde möjliga allianser från Svarta havet över tsaren i Moskva till det habsburgska väldet, påvedömet och Frankrike.

Kung Hans, gravsten i Odense

Kung Hans, gravsten i Odense

Kung Hans var huvudpersonen i fredsförhandlingarna. Han hade blivit kung i Danmark och Norge år 1481. 1483 hade han i Kalmar fått löfte om att bli krönt till kung också i Sverige. (Alltsedan drottning Margaretha förhandlade den nordiska unionsuppgörelsen i Kalmar 1397 hade innehavaren av den dansk-norska kungakronan rätt att också ställa krav på den svensk-finska.) Det var de svenska herremännen som avgjorde vem de ville godta som sin kung. Problemet var att herremännen — samlade i riksrådet — sällan var eniga. Grovt sett bestod riksrådet av dem som ville ha kungen av Danmark som sin kung och av dem som hellre blev kungar själva.
 
Därför var freden i Malmö av den 23 april 1512 inte den första i sitt slag. Kung Hans kom till Malmö nästan direkt från förhandlingar med Lübeck i Flensburg, i de omstridda dansk-tyska gränstrakterna. På vägen plockade han i Roskilde upp Pierre Cordier som kommit dit tillsammans med en delegation från kungadömet Skottland. Skottland regerades då av kung Hans systerson Jacob/James.
 
Avtalet med Hansan innehåller 17 punkter. Några av dem kan nämnas här: fångar ska frisläppas, sjöröveri inställas, Öresundstullar betalas enligt gamla regler. När kung Hans eller hans son Christian återfått makten i Stockholm ska de påverka svenska riksrådet så att de tyska köpmännen får skatten halverad.
 
Malmö kallas i dokumentet för Elbagen. Staden representeras av en "mester Johann", i nordisk historia mer känd som Hans Mikkelsen.  Hansan företräds av "mester Johan Roden" från Lübeck. I ett särskilt brev åtog sig de nordtyska städerna att ställa sig på dansk sida i tvisten med det svenska riksrådet, om svenskarna i ett möte 1513 inte gick med på att göra Hans eller Christian till sin kung.
 
Det dansk-svenska avtalet stipulerar att parterna ska samlas igen på midsommardagen 1513 och då låta 12 danskar och 12 svenskar avgöra villkoren för att dansk-norske kungen också kan bli svensk kung.
 
I Malmö lyssnade kung Hans också på det budskap som Pierre Cordier framförde från Louis XII, att Danmark borde ställa sig på franske kungens sida i dennes konflikt med påven m fl. Så långt gick nu inte Hans. Däremot lovade han sända en ambassadör till den helige med en maning att "sammankalla ett allmänt kykomöte i Tyskland på denna sidan Rhen". På förslag från sin brorson Jacob/James lovade Hans också att försöka dra in "moskoviternas och ryssarnes furste" i den fransk-skotsk-nordiska intressesfären.
 
Fredssluten i Malmö ingicks under de år då Medeltiden övergick i Nya tiden. 20 år tidigare hade Columbus upptäckt det som senare kom att kallas Amerika, något som för alltid skulle ändra handelsvägarna i världen.
 
Ett år efter Freden i Malmö dog kung Hans. Han efterträddes av sin son Christian som efter ett antal blodbad tvingades fly till Holland (1523). Fem år efter Freden i Malmö spikade Martin Luther i Wittenberg upp sina teser om avlatshandeln och stadfäste därmed den kyrkliga splittring som redan kung Hans och Louis XII var exempel på. Tolv år efter 1512 års fredsslut i Malmö infann sig Gustav Vasa i Malmö och förhandlade fram — också då med Hansan som part i målet — en livslång fred med nyblivne danske kungen Frederik I.
 
2012-04-16  /  Ola Mårtensson, redaktör

Litteratur

Danmark-Norge 1380-1814. Band 1 : Fællesskabet bliver til. 1380-1536. 1997.
Danmarks historie. Band 2:1 Tiden 1340-1559. 1980.
Etting, Vivian, Fra faellesskab til blodbad. Kalmarunionen 1397 -1520. 1998.
Gustafsson, Harald, Gamla riken, nya stater. Stadsbildning, politisk kultur och identiteter under Kalmarunionens upplösningsskede 1512-1541. 2000.
Sveriges historia. 1350-1600. 2010.
Malmös möte med renässansen. 1999.
Mårtensson, Ola, Freden i Malmö (Sydsvenskan 1984-12-30).
Nash, E. Gee, Hansan. Dess historia och romantik. 1930.
Reisnert, Anders, Freden i Malmö 1512. (Elbogen 2011, s. 143-152.)
Reisnert, Anders, Malmös handel med Hansan under medeltiden. (Elbogen 1999, s. 5-22.)
Schildhauer, Johannes, The Hansa. History and culture. 1985.