Malmö recess

Gustav Vasa

Att Gustav Vasa besökte Malmö är kanske inte allmänt bekant. Så skedde emellertid år 1524. Med en väl tilltagen gisslan - sex danska stadsråd och en riddare - på plats i Sverige, samt därtill en skriftlig hanseatisk borgen, vågade han sig in i fiendeland. Den 24 augusti anlände den då nykrönte svenske kungen med följe till Malmö och inkvarterades i Jörgen Kocks hus vid Adelgatan. Redan dagen därpå sammanträffade han med den likaledes nykrönte danske kungen Fredrik I till förhandling under ledning och medling av den lybska Hansan.
 
Förhandlingarna - som rörde bland annat Gotlands och Blekinges ställning - var hårda och drog ut på tiden. Resultatet, den så kallade Malmö recess, blev ett misslyckande för svenskarna, vilka kände sig förrådda av Hansan. Gustavs besvikelse lär ha varit så stor att han på kvällen efter det att förhandlingarna avslutats råkade i handgemäng med Hansans representant.
 
Gustav Vasas egen krönikör Peder Svart berättar att kungen åter på svensk mark tackade Gud att han kommit lyckligt från Danmark, ty han fruktade att danskarna skulle ha offrat sin gisslan väl medvetna om att hade de blott honom i sitt våld vore också Sveriges öde beseglat. Gustav Vasa lovade sig själv att han aldrig mer skulle ge sig utanför sitt lands gränser. Och han höll sitt löfte.

2008-05-03 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Carlquist, Gunnar, Konungamötet i Malmö 1524. (Skåne, årsbok 1924, s. 23-31.
Ljungfors, Åke, Malmö recess 1524 och dess förhistoria. 1941 (Malmö fornminnesförening - Årsskrift, s. 5 - pdf)
Tomner, Lennart, Stadens historia 1500-1657. (Malmö stads historia 2, s. 11-188.) 1977.