Utfart

En utfart är en väg eller utgång från en byggnad och/eller tomt. En tomt ska ha en lämpligt placerad utfart eller en annan utgång från tomten.

Fasad kantsten vid in- och utfart i befintlig miljö

Ansökan gäller för justeringar av befintliga in- och utfarter och vid anläggning av parkeringsplats till en- och tvåfamiljshus. Gäller ditt ärende anläggning av parkeringsplats till flerfamiljshus eller verksamhet hanteras detta genom bygglov.

Du kan ansöka om fasning av kantsten på max 3 meter vid en ny in- och utfart, alternativt förändring av en befintlig kantstenssänkning vid en fastighet.

Tänk på att:

  • Generellt godkänns endast 1 in- och utfart per fastighet.

Innan du skickar in din ansökan

Din ansökan beviljas generellt inte om:

  • Utfarten planeras ligga inom 10 meter från en korsningspunkt.
  • Bredden på utfarten överstiger eller understiger 3 meter.
    • I undantagsfall kan bredder upp till 4 meter godkännas. Måtten kan behöva anpassas efter behov för verksamheter i industriområden.
  • Du redan har en utfart och vill ansöka om ytterligare en (i särskilda fall kan det vara aktuellt men i regel inte).

Efter du skickat in ansökan

I ett första skede ska ansökan bedömas av fastighets- och gatukontoret.

Om inget hinder finns ur trafiksäkerhetssynpunkt eller anläggningstekniska samt miljömässiga aspekter (som bevarande av träd, grönytor och dylikt) kan ombyggnaden beställas utav en av Malmö stad godkänd entreprenör.