Publicerad 1 april 2020

1 april 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Markarbeten och schaktning

Inom ett område med detaljplan behöver du ofta marklov
för förändra marknivån på fastigheten. Ibland kan du behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog, eller för att förändra markens genomsläpplighet genom att exempelvis lägga marksten eller asfaltera.

Du ansöker om marklov hos stadsbyggnadskontoret på samma sätt som du söker bygglov.

När du behöver marklov 

I bebyggda områden behöver du marklov för att ändra marknivån genom schaktning eller utfyllnad av mark, om det gäller

  • mer än 25 cm sänkning/höjning närmre tomtgräns än 4,5 meter
  • mer än 1,0 meter sänkning/höjning inom fastigheten
  • mer än 1,2 meter höjning av marken för anläggande av terrass
    invid husvägg.

I nybyggnadsområden granskas marknivåerna i samband med bygglovsprövningen för projektet som helhet och du behöver inte söka särskilt marklov.

Observera att du alltid ska ta hand om det avrinnande vattnet på markytan och från tak, så kallat dagvatten, inom din egen fastighet. Det får inte ledas in på en grannfastighet.

Marklov för markåtgärder som kan försämra genomsläppligheten inom detaljplan

I en detaljplan kan lovplikten även utökas till att gälla för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet, det vill säga åtgärder som kan försvåra för vatten att tränga in i marken. Exempel på sådana markåtgärder kan vara att asfaltera ytor eller ersätta naturgräs med konstgräs.

Utökad marklovplikt

I en detaljplan kan det finnas skydd för befintliga träd eller grupper av träd som är värdefulla inslag i miljön och då krävs det marklov för att fälla träd. Det kan också finnas krav på marklov för att plantera skog.

Inom ett område med områdesbestämmelser kan du också behöva marklov för att schakta, fylla ut mark, fälla träd eller plantera skog.